Er du avhengig av Facebook? Litt eller mye?

Nå har forskere ved Det psykologiske fakultet i Bergen utviklet en metode for å måle graden av avhengighet.

— Pressen har lenge omtalt Facebook-avhengighet som et fenomen, men vi vet lite om det vitenskaplige grunnlaget for dette, sier leder av prosjektet, Cecilie Schou Andreassen.

Måleinstrumentet har fått navnet «Bergen Facebook Addiction Scale», og er det første i sitt slag i verden, ifølge Andreassen.

Ta testen og finn ut om DU er i risikosonen her.

(Denne testen gjennomføres i regi av forskere vedUniversitetet i Bergen. Formålet med testen er å måle facebookvaner.Resultatene som samles inn vil bli brukt i forskningsøyemed. Svarene som du girer helt anonyme, og kan således ikke tilbakeføres til deg som person.)

Måler

Fire hundre studenter er studert og målt i sin bruk av nettsamfunnet og forskeren mener målemetoden fungerer godt.

— Vi er to personer som spesifikt jobber med facebookavhengighet, sier forskeren.

Den nye avhengighetsgruppen ved Det psykologiske fakultet, UiB, består av langt flere forskere som arbeider med andre former for både kjemisk og ikke-kjemiske avhengighet.

Bergensforskerne har lenge studert avhengighet som ikke handler om rusmidler. Tidligere har arbeidsnarkomani og internettavhengighet vært forsket på.

Hvordan måles en person rent praktisk for å finne graden av facebook-avhengighet?

— Testen vår bygger på avhengighetsteori og spørsmålene i testen er basert på spesifikke kriterier eller kjennetegn ved avhengigheter. Dermed er det ikke en «hjemmesnekret» populærvitenskapelig test uten teoretisk og statistisk grunnlag. Den favner om seks grunnleggende elementer man mener er tilstede i enhver avhengighetstilstand.

Behandling

— Hvorfor trenger man å vite hvor avhengig en person er?

Det er først og fremst for å kunne vurdere hvor alvorlig personen er avhengig av Facebook med tanke på behandling. Det andre er å kunne fange opp avhengigheten for eksempel over tid før og etter behandling. Det er de kliniske eller behandlingsmessige grunnene. Men så er det også forskingsmessige grunner. Det handler mer om å kunne si noe om utbredelsen av facebookavhengighet generelt, og å se hvilke faktorer som er relatert til en slik avhengighetstilstand.

- Opplever dere interesse for prosjektet fra andre forskermiljø?

— Foreløpig har vi ikke presentert prosjektet og resultatene til andre forskermiljøer, verken i form av konferansedeltakelse eller vitenskapelige artikler. Vi har imidlertid sendt inn en artikkel for godkjenning i internasjonalt tidsskift og jobber videre med andre facebookrelaterte forskningsprosjekter. Vi regner med at interessen for det vi holder på med vil ta seg opp fra andre forskningsmiljø når arbeidene og prosjektene våre blir bedre kjent.

Er du avhengig av Facebook? Si din mening her!