Det viser den omfattende undersøkelsen kommunerevisjonen har gjort blant de pårørende til byens sykehjemsbeboere.

Gjennomgående fornøyd

Tallene fra undersøkelsen viser at de pårørende gjennomgående er fornøyd med botilbudet til beboerne. 58,2 prosent er fornøyd, 10,1 prosent er misfornøyd. Men alt er ikke like bra. På Florida sykehjem er hele 36,7 prosent misfornøyde, mens bare 23,3 prosent er fornøyde. I den andre enden av skalaen finner du fem sykehjem, Hordnestunet, Solsletten aldershjem, Åstveit, Skjoldtunet og Metodistkirkens alders— og sykehjem der ingen av beboerne er misfornøyd.

Undersøkelsen kommunerevisjonen har gjort er delt inn i 11 ulike kategorier:

 • Hjelp til daglige gjøremål
 • Sosialt miljø og aktiviteter
 • Personalets kompetanse og holdninger
 • Informasjon
 • Personalets og legens tilgjengelighet
 • Mulighet for privatliv
 • Beboeres medinnflytelse
 • Kosthold
 • Fysisk standard ved sykehjemmene
 • Ventetid på institusjonsplass

Best på nye sykehjem

Fysisk standard varierer selvsagt etter hva beboerne tilbys. På sykehjem med enerom, eget bad og toalett og gode fellesrom er de pårørende gjennomgående svært fornøyd. På sykehjemmene der standarden er svært mye dårligere, kommer også misnøyen med den fysiske standarden sterkt til uttrykk.

 • Fridalen: 58,1prosent misfornøyde
 • Florida: 53,3 prosent misfornøyde
 • Røde Kors: 34,3 prosent misfornøyde.Dette slår også inn når det gjelder misnøyen med mulighet for privatliv. De tre nevnte sykehjemmene, sammen med andre sykehjem med tilsvarende dårlig standard, kommer til kort også her, naturlig nok.

Det viser seg at den negative holdningen som hersker på disse sykehjemmene også går igjen på beboernes holdning til de fleste andre områder som er undersøkt.

Kommer ikke ut

Fridalen sykehjem, som skal legges ned i juni 2004, sliter:

 • Halvparten av de pårørende er misfornøyd med hjelpen beboerne får til å komme ut.
 • En tredel er misfornøyd med hyppighet for dusjing og bading.
 • Halvparten er misfornøyd med aktivitetstilbudet.Liknende tall finner du i større eller mindre grad for Ladegården sykehjem, Landås Menighets eldresenter, Florida sykehjem, Adventkirkens alders- og sykehjem og Storetveit sykehjem, for å nevne noen.

Tilsvarende er de pårørende til beboerne på sykehjem som Åstveit, Hordnestunet, Arna Helseheim, Skjoldtunet og Solsletten aldershjem atskillig mer fornøyd med disse forholdene. Her er nesten ingen misfornøyd.

De pårørende er gjennomgående svært fornøyd med de ansatte. Bare 3,7 prosent er misfornøyd med de ansattes dyktighet, 5,1 prosent ved de ansattes serviceinnstilling, 3,7 prosent ved de ansattes arbeidsinnsats og 3,9 prosent ved de ansattes respektfulle behandling av pasienter og pårørende. Også her er det forskjeller mellom «gode» og «dårlige» sykehjem seg. Men forskjellene er mindre enn for fysisk standard.

Har ikke tid

Spør du de pårørende hvor fornøyd de er med tiden personalet bruker på beboerne, kommer det frem litt andre tall. Bare en knapp tredel er fornøyd med tiden det tar før beboere får hjelp. En tredjedel er misfornøyd.

Denne misnøyen henger ganske sikkert sammen med bemanningen på sykehjemmene som gjennomgående er knapp. Men forskjellen sykehjemmene imellom er også her stor. På Åstveit sykehjem er 63 prosent fornøyd, ingen er misfornøyd. På Frieda Fasmers Minne er 20 prosent fornøyd, 19,2 prosent er misfornøyd.

En av de aller mest kontroversielle forslagene i den bergenske eldreomsorgen har vært omleggingen av kjøkkendriften. Denne undersøkelsen er gjort før institusjonskjøkken ble lagt ned. Den viser at bare 4,8 prosent er misfornøyd med maten, mens hele 63 prosent er fornøyd.

Se undersøkelsen i sin helhet i høyre marg. Dokumentene inneholder detaljert informasjon om hvert enkelt sykehjem.