Omleggingen innebærer at tre omfattende og tidkrevende prosesser blir slått sammen til en. Til nå har attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad vært tre ulike stønader med separate og ofte kompliserte og byråkratiske saksbehandlinger. Nå fjerner man skottene mellom de ulike støtteordningene og kaller det arbeidsavklaringspenger.

Flere ut i jobb

— Det er en stor omlegging som er krevende for både brukere og ansatte, men vi er overbevist om at omleggingen på sikt skal gi god effekt og bidra til større tilfredshet hos brukerne våre. De slipper å legge frem sin sak flere ganger, de slipper å dokumentere sin helsetilstand igjen og igjen, og de slipper å bli sendt mellom ulike stønadsordninger. Jeg tror de fleste vil oppleve dette som noe positivt, og det er det viktigste. Det er brukerne vi er til for, sier Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Hordaland.

Nyordningen er landsomfattende. Minst 150.000 mennesker, 13.000 bare i Hordaland, blir berørt på en eller annen måte. 1. mars 2010 er d-dag for at hele nyordningen skal være gjennomført, men brukerne forberedes nå på omleggingen, og alle ansatte kvalifiseres gjennom kursvirksomhet til den nye hverdagen.

Runde på runde

I dag er systemet omtrent slik:

  1. Du er sykmeldt i ett år.
  2. Du må søke om rehabiliteringspenger som varer i ett år, maks to år til.
  3. Du kan søke om attføringsstønad.
  4. Du kan søke om midlertidig uførestønad i inntil fire år.
  5. Du må søke om varig uføretrygd.

Hvert ledd i prosessen krever at du dokumenterer din medisinske tilstand og arbeidsevne. Saken blir behandlet ut fra det. Saksbehandlingstiden kan variere, og det er ulike tiltak for personer som tilhører den ene eller den andre gruppen. Det er ikke uvanlig at enkelte blir værende i Nav-systemet i bortimot ti år før alle disse møysommelige trinnene er gjennomgått og fullført. I det nye systemet er det målet at den enkelte med få unntak skal ha avklart alle sine ting før det har gått fire år, helst lenge før og da med adresse arbeidslivet.

Tidlig avklaring

Tankegangen bak det nye systemet er at man etter sykmeldingsperioden på ett år skal slippe mesteparten av papirarbeidet, men komme rett inn i perioden med arbeidsavklaring. Det vil si at man på et mye tidligere stadium enn hittil skal få avklart sine arbeidsevner og kunne ta sikte på å komme tilbake til arbeidslivet. Også de som i utgangspunktet åpenbart er kvalifisert til varig uføretrygd vil få en raskere avklaring av sin sak og fortere komme dit hen at de får tilsagn om trygd.

Automatisk overføring

Alle som i dag har vedtak om rehabiliteringspenger, attføringsstønad eller tidsbegrenset uføretrygd som varer lenger enn til 28. februar, vil automatisk bli overført til systemet med arbeidsavklaringspenger. De trenger ikke søke på nytt.

— Hensikten med opplegget er at det skal være mye større fokus på den enkeltes muligheter, sier Kverneland Bogsnes.

Hun sier at det er intenst arbeid med omleggingen i hele Nav-systemet. Forventningene er at nyordningen i vesentlig grad skal bidra til å kutte saksbehandlingstid og ventelister.

Krever mye

— Men det som også er klart, er at praktiseringen av det nye systemet vil kreve mye av den enkelte saksbehandler. Det blir en annen måte å jobbe på, med mye tettere oppfølging av den enkelte bruker og med mer målrettet fokus på å få folk i arbeid og ut av stønadssystemet, sier hun.

— Det er jo det som er hovedhensikten med hele Nav-reformen. Nå begynner vi å kunne fylle reformen med et innhold som går klart i denne retning. Det er et langsiktig mål, men det nye verktøyet vi nå har fått, vil sette oss bedre i stand til å arbeide mot dette målet, sier Nav-direktøren.