— De økonomiske problemene i kriminalomsorgen har skapt holdninger vi ikke er tjent med, mener førstestatsadvokaten.

n Blir Vikernes dømt for grovt ran, risikerer han å måtte sone full tid for sin første dom. Han kan få 10 år ekstra bak murene.

— Begår man ekstreme forbrytelser, og kommer med uttalelser som gir grunn til å frykte at det ikke blir siste gang, da fortjener man ikke en prøveløslatelse.

Det sier Walter Wangberg, førstestatsadvokat i Hordaland. Han reagerer på at Varg Vikernes var på åpen soning og vurdert som skikket til prøveløslatelse.

Automatikk

— Dette er et eksempel på noe vi i påtalemyndigheten lenge har hevdet: Det er gått automatikk i at fanger løslates etter å ha sonet to tredjedeler av straffen. Samfunnets behov for vern ivaretas ikke godt nok, sier Wangberg.

Førstestatsadvokaten mener at langt flere fanger burde fullbyrde soningen. Både han og kollegene reagerer ofte med vantro på prøveløslatelser.

— Jeg mener det er galt at gjengangere gang på gang løslates etter å ha sonet to tredjedeler av straffen. Hva er begrunnelsen? Hvis man gjentatte ganger begår ny kriminalitet etter endt soning, er det ikke grunnlag for prøveløslatelse.

Ifølge Wangberg oppfatter mange fanger det som et rettskrav å bli løslatt før de har sonet ferdig straffen.

— Slik skal det ikke være.

Frustrerende

Wangberg mener samfunnet har et spesielt behov for å vernes mot voldsforbrytere.

— Når en person begår et drap, og har et tankegods og en sjelelig utrustning som gir grunn til å frykte ny alvorlig kriminalitet, da er det uakseptabelt å løslate vedkommende på prøve.

— Så om man dømmes til 21 års fengsel for et drap, da skal man sone hele straffen?

— I mange tilfeller mener jeg det. Noen personer bør vurderes som uaktuelle både for åpen soning og prøveløslatelse.

Førstestatsadvokaten og kollegene er frustrerte over gang på gang å føre saker mot voldsforbrytere som slipper ut på prøve.

— En ting er hva vi i påtalemyndigheten tenker og føler, langt mer alvorlig er det når vanlige folk føler seg utrygge på grunn av alle prøveløslatelsene.

Økonomi

Wangberg mener det er en enkel forklaring på at potensielt farlige fanger løslates på prøve: Økonomi.

— Det er fullt i fengslene, og man får ikke midler til å øke kapasiteten tilstrekkelig. På meg virker det som det viktigste for kriminalomsorgen er at domfelte blir fort ferdig med soningen. De økonomiske problemene har skapt holdninger vi ikke er tjent med, sier Wangberg.

I statsbudsjettet foreslo regjeringen å utsette utbyggingen av Bergen Fengsel. Samtidig foreslår man at samtlige fanger skal sone mindre. Alle straffer under 90 dager skal avkortes med 5 dager. Alle over 90 med 10 dager.

— På denne måten skaper man noen ekstra soningsplasser, og holder skuten flytende. Det er etter min mening uholdbart at politikere på dette viset overprøver domstolene, sier Wangberg.