Dermed kan bystyret i kveld vedta et forslag til ny driftsmodell for det nye Torget og mathallen som skal bygges der. Forslaget innebærer at man utsetter spørsmålet om hvem som skal inn i mathallens 2. etasje.

Etter mye frem og tilbake og tre ulike forslag som ikke hadde flertall i bystyret, satte gruppelederne for partiene Høyre, Ap, Frp, KrF, Sp, Venstre og Pensjonistpartiet seg sammen i ettermiddag.

Resultatet ble et kompromiss mellom forslaget til Ap, Frp og Venstre og det som Høyre og KrF hadde fremmet. SV og Rødt har sitt eget forslag som innebærer kommunal drift av Torget.

_Les kommentaren:

«Dette er ei stor sak for Bergen»_

Her er vedtaket som bystyret høyst sannsynlig vil gjøre i kveld:

1 Bystyret slutter seg til alternativ C som driftsmodell.

Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en sak der de konkretiserer og utdyper konsekvensene av alternativ C, når det gjelder driftsmodell, hvilket krav som skal stilles til driftsansvarlig og hvilke økonomiske utfordringer modellen vil få for Bergen Kommune.

2. Bystyret mener at Torget i Bergen skal tilby naturlige og ferske kvalitetsprodukter, med vekt på lokale varer og spesialiteter fra hav og landbruk.

3 Bystyret legger til grunn at modellen skal bygge på et konsept der Torget i Bergen utelukkende skal fremstå som omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr, lokalprodusert gardsmat, frukt, bær, grønnsaker og blomster/planter. I tillegg til produktene som er nevnt, kan andre produkter av høy kvalitet og med lokal identitet tillates solgt på torget, inntil alternativ plassering blir avklart.

Byrådet bes fremme sak om alternativ plassering.

4. I leiekontraktene skal det tas inn konkrete og etterprøvbare krav til varesortiment, matsikkerhet, matkvalitet, estetikk samt krav til jevnlige kontroller. Kontraktene må gi rett til å ilegge sanksjoner, herunder oppsigelse, ved brudd på kvalitetskravene.

5 Alle salgsbodene på det nye torget skal være mobile og fjernes hver dag etter endt markedsdag. Alle installasjoner i forbindelse med torgdriften må ha en estetisk utforming, som passer inn med torgets helhetlige kvalitetsprofil.

6 Bystyret forutsetter at byrådet kommer tilbake med en sak om hvilke kvalitetskriterier som skal bli krevd av torghandlerne. Eksisterende torghandlere får anledning til å videreføre sin torgdrift dersom de oppfyller avtalevilkår, krav til kvalitet og mangfold som stilles av Bergen Kommune.

7. Mathallen skal sikre en hygienisk og kvalitativt god omsetning av ferskvarer, i tillegg til et opplevelseskonsept med smaksprøver, servering, demonstrasjonskjøkken osv. Bystyret er opptatt av at 2. etasje er knyttet opp mot Torgets hovedfunksjoner og publikumsaktiviteter. Bystyret ber om å få fremlagt sak hva gjelder mulig lokalisering av den publikumsrettede del av Fiskeriforum Vest og Turistinformasjon i 2 etasje.