Silje fylte 18 for bare noen uker siden, og er den aller yngste på listen over lekdommere som skal velges av bystyret i februar neste år.

I Bergen blir det utpekt 3380 lekdommere — like mange av hvert kjønn - som skal tjenestegjøre i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett de neste fire årene. Mange av dem har en eller flere perioder bak seg, mens cirka 1000 nye er i ferd med å rekrutteres.

Nye veier

Nå har de ansvarlige ved formannskapskontoret gått nye veier for å finne frivillige til listene. En oppfordring om å melde seg som meddommer er lagt ut på kommunens nettside. I tillegg ble det annonsert i bergenspressen.

— Responsen har vært god, forteller Kari-Anne Borge Erstad og Toril Sværen Hesjedal ved formannskapets kontor. Hundrevis av bergensere har ringt og sendt brev og e-post for å melde seg til tjeneste i rettssalene.

Denne meld-deg-selv-kampanjen kom i tillegg til den mer tradisjonelle rekrutteringen, der medlemmer av bydelsstyrene ble bedt om å skaffe inntil 10 navn hver.

Få ungdommer

God respons til tross; målet om å nå ut til nye grupper, helst unge mennesker, er bare delvis nådd.

Det bekrefter også en analyse Bergen kommune har foretatt av de registrerte meddommerne, etter forespørsel fra Bergens Tidende.

Av nesten 3000 navn er det bare ni personer mellom 18 og 20 år.

I aldersgruppen 21-30 har 152 stykker meldt sin interesse. I denne aldersgruppen finner vi mange studenter, særlig jusstudenter, sier Torill Sværen Hesjedal.

Hovedtyngden av lekdommere de neste fire årene er i aldersgruppen 51 til 60 år. Også aldersgruppen 41-50 år er tungt representert.

Få fra Årstad og Laksevåg

Av bydelene er det Årstad og Laksevåg som kommer dårligst ut. I Årstad er det 0,75 lekdommere pr. 100 innbyggere, i Laksevåg 1 pr. 100, mens det i andre enden av skalaen, i Fana og Bergenhus, er det henholdsvis 1,52 og 1,68 lekdommere pr. 100 innbyggere. At Bergenhus kommer best ut skyldes trolig at her bor studentene.

Med andre ord: Den som stilles for retten i Bergen, og skal «dømmes av likemenn», vil mest sannsynlig møte domsmenn som har passert 50 år.

Muligheten er dessuten dobbelt så stor for at lekdommerne er bosatt i Fana, som i Loddefjord eller på Løvstakksiden.

Må takke morfar

Silje Hjortland Haukedal har sin bestefar Magnar Hjortland å takke for at hun havnet på listen over meddommere. Morfar sørget for å anbefale henne, på samme måte som han gjorde med Siljes pappa.

På Åsane gymnas, der Silje er elev i tredje klasse, er det nemlig ingen som har nevnt muligheten for å melde seg til rettstjeneste. Ikke engang i rettslære-timene har dette vært tema.

Stor makt

Silje tror ikke annonsering er veien å gå for å nå de unge:

— Jeg studerer ikke akkurat kunngjøringene i avisen. Hvis de vil nå frem til oss, må de bruke andre fremgangsmåter. Som for eksempel oppslag på skolen. Sier 18-åringen som står foran en ansvarsfull jobb. I alle saker der retten settes med lekdommere, er lekdommerne i flertall. I tingretten har de to meddommerne stemmerett på linje med fagdommeren, i lagmannsretten utgjør lekdommerne juryen som alene avgjør skyldspørsmålet.

<b>DEN YNGSTE:</b> 18 år gamle Silje Hjortland Haukedal blir den desidert yngste lekdommeren i Bergen tingrett neste periode.<br/>FOTO: EIRIK BREKKE