Fana

Det ventes økt elevtall i mange år fremover. På barnetrinnet gjelder det særlig for Apeltun, Ulsmåg og skolene Helldal og Nattland. Apeltun skole er allerede utvidet, på Ulsmåg er det satt opp ekstra paviljong og i 2009 skal en ny skole stå klar i Indre Sædal. Når den åpnes vil Helldal legges ned. På ungdomstrinnet vil nye Rådalslien skole etter planen tas i bruk allerede høsten 2008. Den vil få elever både fra Fana og Ytrebygda.

Ytrebygda

Det er ventet en betydelig elevtallsvekst for barneskolene Skeie, Søreide og delvis Søråshøgda. Andre skoler, som Aurdalslia, Hjellestad og Skranevatnet, vil om ikke lenge få en elevtallsreduksjon.

Det er planlagt utbygging av Søråshøgda skole og en ny barneskole på Tunesflaten.

Ungdomstrinnet vil få elevtallsøkningen i Rå-området hvor Rådalslien ungdomsskole som allerede nevnt står ferdig ved skolestart 2008.

Årstad

Det forventes vekst i elevtallet både på barne— og ungdomstrinnet. På barnetrinnet vil veksten bli mest merkbar på Fridalen og Ny Krohnborg, på sikt også på Kronstad. På ungdomstrinnet vil både Gimle skole og Ny Krohnborg skole få et forholdsvis stabilt elevtall frem til samme tidspunkt.

Bergenhus

Samlet sett vil bydelen ha et stabilt elevtall, men med store forskjeller skolene imellom. Christi Krybbe får redusert elevtallet med mer enn tredel i løpet av fire år.

Også ved Krohnengen/Eventyrskogen vil elevtallet gå litt ned. Hellen skole vil få flere elever gjennom hele perioden. Også ved Haukeland og Nordnes vil det bli noen flere elever.

Fyllingsdalen

Det ventes en sterk elevtallsnedgang i Fyllingsdalen. Det gjelder stort sett alle skoler med unntak av Seljedalen. Ungdomstrinnet vil vokse frem mot skoleåret 2009/10, men deretter følger en markant elevtallsreduksjon.

Laksevåg

Det ventes en forholdsvis liten og jevn elevtallsnedgang i Laksevåg i årene som kommer. Totalt sett vil elevtallet i Laksevåg være på det laveste i 2014, for deretter å stige igjen.

Noen skoler vil få en øking i elevtallet, dette gjelder særlig Alvøen og Loddefjord/Vadmyra, som vil få en merkbar øking fra 2014. Andre skoler vil få en betydelig reduksjon i elevtallet.

Åsane

Prognosene viser en stabil elevtallsutvikling for bydelen totalt sett. Utviklingen blir imidlertid ikke lik på alle skoler. Det ventes en betydelig vekst ved Haukås og Kyrkjekrinsen, mens store skoler som Flaktveit og Haukedalen vil få redusert elevtallet.

På ungdomstrinnet vil de fleste skolene få redusert elevtall. Unntaket er Kyrkjekrinsen.

Arna

Arna har de siste årene hatt en nedgang i elevtallet. Det totale elevtallet er ventet å stabilisere seg fra 2009 og noen år fremover.

Fra rundt 2015 ventes flere år med elevtallsøkning på barnetrinnet. Det gjelder særlig skolene Garnes og Lone. Denne økningen vil senere få virkning på elevtallet ved Garnes ungdomsskole.