— Datteren min skammer seg over å ha havnet i ”tapergruppen”, forteller en fortvilet mor.

Ifølge foreldre BT har vært i kontakt med, deles elevene inn i tre grupper, basert på elevenes prestasjoner på de nasjonale prøvene.

— Det er enerne i ”elitegruppen”, så er det de ”midt på treet” og til slutt er det de svakeste i ”looser" eller "tapergruppen” som elevene kaller den, sier en mor.

— Ungene har jo fått med seg det at trinn 1 er tapergruppen, mens trinn 3 er de gode, sier en far.

Undervisningen er felles, men pensum og lekseplaner er ulikt.

— Inndelingen er sannsynligvis ment for å hjelpe de svake og få de sterke til å bli enda sterkere, men resultatet er mobbing og utrygghet, mener moren.

Vil ikke på skolen

Elevene i ”tapergruppen” opplever nivåinndelingen som stigmatiserende. En far til en annen elev forteller at barnet ikke har lyst til å gå på skolen.

— Det går ut over helsen. Barnet vårt blir kvalm, slapp og får hodepine og feber. Det har vondt i magen hver gang de skal ha engelsk, sier han.

— Når et barn sier at de er dårlig, så tenker man ikke på at det er engelsk eller norsk de ikke vil ha. Det er en psykisk påkjenning som blir fysisk, sier faren.

Moren til det ene barnet forteller om samme fortvilte rutine hos dem hver kveld før barnet skal ha slik undervisning.

— Det blir ikke søvn før klokken ett, fordi barnet vårt gruer seg sånn. Ofte er det dårlig i magen og vi må tvinge barnet vårt på skolen. Det er veldig sårt å se på, sier hun.

Føler skam

Det viser seg at deres barn ikke var alene om å føle seg mislykket. Foreldrene BT har vært i kontakt med kom i snakk med andre foreldre, som også opplevde at barna var syke på de samme dagene.

— Lysten til å lære er redusert, "looserne" føler seg dumme og mindreverdige, mener moren.

Ifølge henne er det tyngre å få barnet til gjøre lekser, fordi det” er jo så dårlig til å lese likevel”. Det er også skam forbundet med å ha havnet i ”tapergruppen”, mens vennene er i en annen gruppe.

BT har også vært i kontakt med flere foreldre som er veldig fornøyd med opplegget. De har barn som ikke er i den svakeste gruppen, men ikke nødvendigvis i gruppen med de mest skoleflinke.

FAU-leder ved Søreide, Malin Barth, sier at de i fjor høst hadde en sak om dette. Det kom da en bekymring om mulig stigmatisering av elever etter nivåinndeling i grupper. FAU ba om en skriftlig redegjørelse fra skolens ledelse om metodikken og skolens plan for å unngå stigmatisering.

— Vi fikk en redegjørelse vi var fornøyd med. Ut ifra denne og den kunnskapen som fantes i FAU, ble det konkludert at praksisen var i tråd med tilpasset opplæring, sier Barth.

Skjønner hensikten

FAU-lederen er overrasket over å høre om de frustrerte foreldrene som har kontaktet BT.

— Sånn skal det ikke være. Hvis dette er tilfelle må vi se på om den praksisen vi har er god nok. Uansett skal ikke denne gruppedelingen føre til stigmatisering, sier hun.

Ifølge foreldrene BT har snakket med, er det nettopp det som skjer.

— Barnet vårt blir ertet for det, elevene i denne gruppen baksnakkes og latterliggjøres. Inndelingen er sannsynligvis ment for å hjelpe de svake og få de sterke til å bli enda sterkere, men resultatet er mobbing og utrygghet, sier moren.

— Gruppeinndelingen er faktisk verre enn karakterer. Her blir man nærmest satt i gapestokk. Jeg håper det ikke er slik på andre skoler, sier faren.

- Trist

Rektor på Søreide skole, Atle Myking, avviser at skolen driver med permanent nivådeling.

— Det vi har er tilpasset opplæring. Det er vi pålagt å ha for alle. Vi bruker nesten tilsvarende seks lærerstillinger til tilpasset undervisning, i tillegg til klasselærerne, sier Myking.

— Vi deler elevene inn i grupper etter hva de trenger. Det kan være i én undervisningstime, eller det kan i noen fag strekker seg over noen uker.

Ifølge Myking er gruppene heller ikke faste. Sammensetningen er forskjellig fra fag til fag og kan endres underveis.

— Vi hadde en diskusjon omkring dette i FAU i høst. I etterkant av det fikk vi god tilbakemelding fra FAU, som er veldig fornøyd med måten vi driver tilpasset opplæring på, sier Myking.

Han avviser også at det er resultatene fra nasjonale prøver som avgjør elevenes plassering i gruppene.

— Utvelgelsen av hvem som skal delta i ulike aktiviteter og på ulike nivåer, er basert på en rekke faktorer. Lærernes observasjoner er nok den viktigste, sier Myking.

Han synes det er trist hvis foreldre og elever opplever forholdene, slik de beskrives til BT.

-- Det er klart at ingen elever skal grue seg til å gå på skolen. Det synes vi ikke noe om, så det må vi se på, sier Myking.

Hva mener du om praksisen?