Det sentrale Eldrerådet i understreker hvor viktig det er at en også i Bergen snarest mulig får en tilfredsstillende dekning av institusjonsplasser for eldre, slik at en får en drastisk reduksjon av ventelister og ventetid for eldre pleietrengende som allerede er godkjent for tildeling av slik institusjonsplass.

Eldrerådet krever en fullstendig gjennomgang og revurdering av det opplegg og den fremdriftsplan som til nå har vært gjort gjeldende for den lokale handlingsplan for eldreomsorgen.

Eldrerådet ønsker ikke å gå nærmere inn på enkeltheter i vedtatte planer for utbygging og finansiering. Eldrerådet man ikke kan unngå på ny å gå inn i problemstillinger omkring kvalitet og kvantitet, dersom en snarest skal få vesentlige reduksjoner i dagens og de nærmeste årenes venteliste for institusjonsplass.