1. Mange eldre er ressurssterke og det må derfor tilrettelegges for at eldre som ønsker en aktiv pensjonisttilværelse, kan delta i samfunnslivet så lenge dette er mulig.

Delvis godkjent: Her kan ikke byrådet hevde det har jobbet intensivt, men det er for i år tildelt ekstra midler til eldresentrene som kan brukes til kulturaktiviteter.

 1. Byrådet vil gjennomgå tjenesteproduksjonen for eldre og særlig omsorgstrengende.

Godkjent: Gjennomført. Resultatet fremkommer i punktene nedenfor.

 1. Byrådet vil avvikle ordningen med kjøp og salg av institusjonsplasser mellom bydelene.

Godkjent: Dette er gjennomført. Bydelsadministrasjonene er også langt på vei avviklet.

 1. Byrådet vil vurdere å innføre en sentral bestillerenhet for hjemmetjenestene og for institusjonsplasser. Den enkelte brukers behov må vurderes grundig før institusjonsplass eller hjemmetjenester bestilles.

Godkjent: Åtte forvaltningsenheter vurderer nå den enkelte brukers behov for tjenester og sik-rer at forsvarlige saksbehandlingsrutiner gjennomføres

 1. Dessuten bør tilsynslegeordningen på institusjonene gjennomgås.

Delvis godkjent: Her vil nok posisjon og opposisjon vurdere dette ulikt. Byrådet viser til at tjenesten er styrket gjennom hele perioden og ligger over den nasjonale anbefalingen. Opposisjonen påla byrådet å utvide tilbudet da saken var oppe i bystyret i vår.

 1. Det er også naturlig at det ordnes mulighet for dobbeltrom for at ektepar og andre som ønsker det, skal kunne dele rom.

Godkjent: Dette er det klare retningslinjer på hos forvaltningsenhetene som har ansvar for gjennomføringen av dette der det er mulig.

 1. Byrådet vil vurdere en videreføring av ordningen med korttidsplasser i sykehjem, bl.a. for å kunne få et bedre grunnlag for å kunne vurdere den enkeltes behov.

Godkjent: Dette er gjennomført i hele byen etter at resultatene fra Fyllingsdalen viste at syke-hjemskøene kunne kortes betydelig ned ved å gi eldre med pleiebehov et mer systematisk tilbud om korttidsplasser. 20 prosent av plassene er nå korttidsplasser.

 1. Innenfor hjemmehjelpstjenestene vil byrådet vurdere å åpne opp for fritt bruker-valg mellom den kommunale tjenesten og godkjent privat leverandør uten høyere egenbetaling for den samme tjeneste.

Godkjent: Dette er gjennomfør når det gjelder praktisk bistand i hjemmet, benyttet av ca. 10 prosent av brukerne.

 1. Innenfor den institusjonsbaserte eldreomsorgen vil byrådet arbeide for større selvstyre for den enkelte institusjon.

Godkjent: Jf. To-nivå modellene.

 1. Gjennomgå kjøkkenreformen, og vurdere alle sider av reformen, så vel kvalitet som juridiske og driftsmessige forhold. Det fremmes deretter en sak for bystyret med forslag til endringer.

Godkjent: Dette er gjennomført. Evalueringsutvalget for kjøkkenreformen ble nedsatt etter forhandlingsavtale med FrP og etter at utvalget hadde lagt frem sin rapport fremmet byrådet egen sak for bystyret.

 1. Det skal tilbys sunn og god mat ved alle institusjoner i Bergen og til hjemmeboende bru-kere.

Delvis godkjent: Der er nå gjenåpnet produksjonskjøkken ved to kommunale sykehjem. Hjem-meboende har ingen endring eller bedring og får ikke tilbud om å kjøpe fersklaget mat.

 1. De institusjoner som fremdeles har produksjonskjøkken skal ha anledning til å selge mat til eldre— og seniorsentrene etc.

Godkjent: Dette er gjennomført etter forhandlinger med Frp.

 1. Byrådet skal også vurdere den fremtidige organiseringen av matproduksjonen, herunder hvorvidt den enkelte institusjon selv skal stilles fritt til å velge organisering av egen matpro-duksjon og legge frem sak om dette.

Godkjent: To kommunale institusjoner har som sagt gjenåpnet sine produksjonskjøkken og ”døren er på gløtt” for ytterligere to. Byrådet har ikke ønsket å åpne for at nye sykehjem skal få bygge eget produksjonskjøkken.

 1. Byrådet vil vurdere å utvide bruken av konkurranse til å omfatte de sykehjemmene som er under bygging, samt eksisterende sykehjem.

Godkjent: Ingen endring fra det forrige byrådet. Ap og byrådspartiene inngikk en bud-sjettavtale som lukket døren for budsjettåret 2006, men heller ikke de andre årene er dette vurdert. Byrådet åpner for nye vurderinger i forbindelse med bygging av nye sykehjem.

 1. Byrådet vil holde fast ved det langsiktige målet om at aldershjem skal fases ut av eldreomsorgen til fordel for sykehjem og omsorgsboliger, men i den nåværende situasjon, med et udekket behov for institusjonsplasser, vil byrådet vurdere å redusere tempoet i utfa-singen.

Godkjent: La ned fire aldershjem med uholdbar bygningsmasse det første året, men har beholdt de øvrige inntil videre.

 1. Legge til rette for videre- og etterutdanning av ledende personell ved sykehjemmene, samt alternative karriereformer for helsepersonell.

Godkjent: Har satset mye på videre- og etterutdanning. Kjøper plasser og klasser ved Høgskolen i Bergen og har fremlagt egen kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Bergen.

 1. Evaluere utbygging og tiltak som er iverksatt gjennom handlingsplanen for eldreomsor-gen.

Delvis godkjent: Byrådet viser til Plan for videreutvikling av pleie og omsorgstjenestene og den evalueringen som er gjort der. Opposisjonen mener evalueringen ikke er grundig og god nok.

 1. Innføre regelmessige brukerundersøkelser i eldreomsorgen for å kartlegge bruke-res og pårørendes tilfredshet med eldreomsorgen.

Godkjent: Brukerundersøkelser gjennomføres, senest i fjor.