VIDAR YSTAD

DAG IDAR TRYGGESTAD

Advokaten anka over det han meinte var fleire sakshandsamingsfeil. Høgsterett avviste anken i går.

Høgsterett godtek at Gulating lagmannsrett var feil samansett då dei handsama advokatsaka tidlegare i år. Høgsterett meiner at feilen ikkje er så grov at saka av den grunn skal takast opp igjen, og viser til at feilen ikkje ville endra på utfallet.

Dermed er bergensadvokaten kjend skuldig i å ha mishandla og utøvd vald mot sambuaren og den eldste sonen sin gjennom fleire år.

Avgjerda frå Høgsterett betyr også at Gulating lagmannsrett kan puste letta ut med tanke på seks andre saker der det er avdekt same saksbehandlingsfeil.

Inn til soning

— Dommen frå Gulating er nå rettskraftig og blir sendt over til fengselsvesenet for fullbyrding, seier statsadvokat Jarle Golten Smørdal ved Hordaland statsadvokatembete til Bergens Tidende.

Forutan fengsel i to år, må Bergens-advokaten også betale 50.000 kroner til sonen i oppreising for mishandling. Det er dobbelt så mykje som resultatet frå lagmannsretten.

Avgjerda frå Høgsterett var samrøystes.

Bergens-advokaten hadde gjennom forsvararen sin, advokat Trygve Staff, prosedert på at dommen frå Gulating lagmannsrett frå 28. juni i år måtte opphevast av di retten var feil samansett.

Ein kvinneleg meddommar frå Fjaler, som var valt som meddommar til tingretten, var ved ein feil i Domstoladministrasjonen også lagt inn som meddommar i lagmannsretten. Det skjedde trass i at lova set forbod mot at noko kan vere meddommar både i tingretten og lagmannsretten. Meddommaren vart trekt ut og gjorde teneste i lagmannsretten.

Høgsterett avviste også at det var ein sakshandsamingsfeil at lagmannen, som styrde straffesaka mot Bergens-advokaten, var med å vurderte om saka skulle sleppast til i Gulating lagmannsrett.

- Svært nøgd

— Eg er svært nøgd med avgjerda, seier statsadvokat Smørdal.

— Den kom ikkje overraskande etter at Høgsterett valde å behandle erstatningsspørsmålet dagen etter at spørsmålet om saksbehandlingsfeil var behandla. Det gav ein klar peikepinn om utfallet, legg han til.

Smørdal avviser ikkje at såkalla «prosessøkonomiske vurderingar» kan ha spela inn i ei avgjerd som denne. Konsekvensane av å oppheve dommen, ville nemleg bli omfattande.

Fleire andre saker med feil samansetjing ville også måtte takast opp igjen.

Det ville også vore ei stor belastning for dei fornærma i dei ulike sakene.

Advokat Trygve Staff har følgjande kommentar til avgjerda:

— Høgsterett innrømmer nå dei underordna domstolane ein god del slingringsmonn når det gjeld samansetting av retten. Det får ein berre ta til etterretning.