Ledelsen i fylkesanlegget for motorsport er redd for at de ikke kan utvide med de idrettene de mangler for å bli et fullverdig anlegg. Nemlig motocross/motorsykler og offroadbiler, som skal innlemmes i byggetrinn to.

Det arealet som i dag er bebygget, utgjør en mindre del av det som i kommuneplanen er avsatt til idrettsformål. Resten har fungert som buffersone for den fremtidige utvidelsen. I dag inneholder senteret en 700 meter lang gokartbane, 930 meter lang rallycrossbane, og et område med 25 dekar til trial.

Drifterne av motorsenteret, Norsk Motorklubb Bergen (NMK), leier ut klubbhuset og banen til kjøreskoler som benytter det blant annet til mørkekjøring. Skoler leier seg også inn på anlegget, som er i bruk både på dag— og kveldstid.

– Kapasiteten vår er allerede sprengt. Pågangen er så stor at vi er nødt til å si nei til nye grupper som ønsker plass til sin idrett på motorsportssenteret. Så vi er nødt til å utvide. Hvis vi nå blir begrenset i det, må kommunen finne et annet anlegg til dem, sier daglig leder ved Eikås Motorsenter, Trond Madsen.

Tunge næringsinteresser

NMK er grunneier på klubbhuset på Eikås, og leier arealet rundt av grunneierne. Og nå ønsker altså naboene store deler av området til næringsutvikling. Den drøye 50 dekar store tilgrensende tomten på nordsiden av motorsenteret, er avsatt til idrett i kommuneplanen. På sørsiden er den opp mot 90 dekar store tomten regulert til idrett.

I vest har Statens vegvesen ettergitt 30 meter etter at det ble oppdaget at den nye tilførselsveien til Eikåstunnelen vil gå rett over idrettsanlegget. Så den potensielle konflikten der, har løst seg.

For grunneierne i nord, er det planleggings- og analyseselskapet Opus Bergen AS som prosjekterer. I sør er det tilsvarende firmaet Straume Rådgivning AS. Begge har hatt direkte møter med NMK, for å komme i dialog. Med Opus er man langt på vei kommet til enighet. Grunneierne har ettergitt areal de først ønsket til næringsvirksomhet.

– Hvordan har møtene vært?

– Vi har funnet mange momenter vi er enige om, så muligheten for at alle parter blir fornøyde, er til stede. Og møtene foregår i en sivilisert tone. Men vi er jo generelt av den oppfatning at området som er regulert til og avsatt til idrett i kommuneplanen, ikke blir forsøkt tatt fra oss bare fordi vi ikke har bygget noe der ennå, sier Madsen og leder i NMK, Ann-Kristin Bakkerud.

– Dette har vokst oss over hodet. Vi er ikke spesialister på eiendomsjuss og slike ting. Så kommunen har måttet ta over og føre saken for oss.

Inngått avtale

På nordsiden av motorsenteret er det milliardutbyggingen Haukås Næringspark som skal ruve i terrenget. Elisabeth Johnsen, planlegger i Opus, forteller at de hadde et møte med kommunen og tiltakshaverne i forrige uke.

– Tonen er god. Vi er kommet til enighet, og ferdiggjør planen til regulering i kommunen, opplyser hun.

Men innrømmer at fordelingen mellom næring og idrett lenge har vært en diskusjon.

– I det nye utkastet har vi skjøvet på grensene i nord. Næringsarealet er blitt mindre enn opprinnelig tenkt. Det legges dessuten en buffer, et parkbelte, mellom de to formålene. Og det er inngått en avtale om at motorsenteret kan benytte parkering på næringsområdet. Denne fordelingen tror vi at begge parter er fornøyde med, sier Johnsen.

Vei rett over området

På sørsiden kalles de foreløpige planene for Eikås Næringspark. Eierne ønsker å bruke tomtelandet til næringsformål, for eksempel industri- og lagerområde, blir det opplyst fra prosjekteringsfirmaet Straume Rådgivning.

– Vi vet egentlig ingenting. Men vi har jo lest at det er snakk om at det er et BIR-anlegg som skal komme der. Det vil vel i så fall være åpent ettermiddager og lørdager, og komme i konflikt med daglig drift og helgestevner for oss. I tillegg leier vi ut anlegget til kjøreskolene for mørkekjøring. Da kan ikke nabotomten være opplyst, forklarer Bakkerud.

– Dessuten vil tilførselsveien opp til arealet gå rett over vårt parkeringsanlegget vårt, slik forslaget som nå foreligger, skisserer, sier Ann-Kristin Bakkerud.

Skal ha befaring

Etter at BT ønsket kommentar fra tiltakshaver Straume Rådgivning i saken, har firmaet hatt et møte med idrettsseksjonen i Bergen kommune.

– Da diskuterte vi de ulike interessene i området og hvordan man på best mulig måte får ivaretatt disse, sier ingeniør og arealplanlegger i Straume Rådgivning, Magnar Eide.

– For å få avdekket motorsenterets konkrete behov, må det innkalles til en befaring i området. Det foreligger diverse løse skisser fra før, men for å komme videre er det avgjørende at man ser på saken mer i detalj, sier han.

Eide har nå tatt kontakt med NMK for en nærmere avtale for befaring.

– Så lenge jeg har vært involvert i dette, føler jeg at det har vært en konstruktiv prosess, sier han.

Idrettsdirektør Rune Titlestad og overingeniør Steinar Bergsvik representerte kommunen.

– Er det en meningskløft her?

– Ja. Vi tydeliggjorde at deler av området det snakkes om, allerede er regulert til idrett og avsatt i kommuneplanen. Skal dette endres, må det være i samråd med etablert idrettsaktivitet. Skissene for næringsutviklingen, slik de foreligger, reduserer muligheten for videre utvikling av motorsenteret.

– Hva mener dere om saken?

– Status nå er at vi ikke er helt fornøyde. For området på sørsiden må det legges mer bindende føringer, for eksempel på at parkeringsarealet skal brukes til motorsport også

LES MER OM EIKÅS MOTORSENTER

Hva mener du området bør brukes til? Skriv din mening i kommentarfeltet under.

PRESSES FRA ALLE KANTER: Fylkesanlegget Eikås Motorsenter presses fra tre kanter. Fra nord- og sørsiden er det tunge næringsinteresser som ønsker å benytte areal avsatt og regulert til idrett, til næringsvirksomhet. Daglig leder ved Eikås Motorsenter, Trond Madsen (til h.), og leder i Norsk Motorklubb Bergen, Ann-Kristin Bakkerud (til v.).
Paul S. Amundsen