Torsdag ettermiddag kom vedtaket i ulovlighetskontrollen omeiendomsskatten i Bergen: Fylkesmannen opphever Bergen bystyre sitt vedtak omtakstgrunnlaget for eiendomsskatten for skatteåret 2011.

Byrådet er dermed nødt til å innføre nyetakster.

— Vi peker på at det er uakseptable forskjellermellom skattebetalerne i denne byen, og at det bryter med et grunnleggendeprinsipp innen forvaltningen, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

- Hva betyr det rent praktisk?

— Det betyr at kommunen må sørge for et system derde oppnår en langt større grad av likhet. Hvordan de skal gjøre det, har ikkevi oppfatning om. Det må kommunen selv finne ut av.

Årsaken til at vedtaket oppheves, er at bystyret villefortsette å bruke takstene fra 1984 i utformingen av eiendomsskatten. Detbetydde at alle hus som var eldre enn 1984, hadde samme ligningsverdi som for27 år siden - uavhengig av hvor mye markedsverdien har økt på eiendommen sidenden gang.

Takstsystemet fra den gang gir dermed store ulikheter i forholdetmellom markedsverdi og ligningsverdi, både mellom eiendommer i samme område ogmellom bydelene.

Fylkesmannen nevner to eksempler:

  • En eiendom i Nordnesveien, bygget i 1800, har eneiendomsskattetakst (ofte kalt ligningsverdi) på kr 84.000. Den er til salgsmed en prisantydning på 4,9 millioner kroner. Det betyr at det er et prosentvisforhold mellom takst og omsetningsverdi på 1,71 prosent.
  • En eiendom i Krohnegården, bygget i 2006, har eneiendomsskattetakst på kr. 702.726. Den er til salgs for kr. 2,990 millioner.Det gir et prosentvis forhold mellom takst og omsetningsverdi på 23,3 prosent. «Dette er forskjeller som ikke saklig kan begrunnes meddet kompetansegrunnlaget som eksisterer, nemlig at eiendomsskattetakstene skalvære tilnærmet like relativ til eiendommens omsetningsverdi», konkludererFylkesmannen. De betydelige ulikhetene gjør at Fylkesmannen konkluderer med atkommunen har gjort et ulovlig vedtak.

Det foreligger allerede et nyere takseringsgrunnlag, som bleutført av Kemneren for få år siden. Det har byrådet ikke ønsket å ta i bruk,med begrunnelsen at målet uansett er å fjerne eiendomsskatten. I 2009 halvertebyrådet eiendomsskatten, fra seks promille til tre.

— De har liggende et fiks ferdig takstgrunnlag,men det er ikke gitt at det er løsningen. Det må kommunen selv ta stilling til,sier Fjeld.

OPPHEVER VEDTAK: Assisterende fylkesmann Rune Fjeld mener det er uakseptable forskjeller mellom skattebetalerne Bergen
Arkiv