Det slår EU-domstolen fast i en fersk uttalelse.

— Jeg håper jo at dette også vil bli gjeldende i EØS-området og dette kan bli den tungen på vektskålen som gjør at Bergen kommune omsider gjør noe på Danmarks plass. Dette har vi bedt om i så lang tid nå, uten at det har skjedd noe, sier Rolf Enger, aksjonsleder for «Ren luft Danmarksplass».

EU-domstolen slår fast at hvis den lokale luftforurensning bryter grenseverdiene hyppigere enn de tillatte 35 dagene i året, plikter myndighetene å treffe effektive tiltak innenfor fastsatte tidsfrister for å få ned forurensingen.

— Det er en viktig uttalelse fra EU-domstolen fordi den beskytter folk mot summen av dårlig politikk, sier Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Forpliktelse og rett

Uttalelsen er en fortolkning av EUs luftrammedirektiv hvor det fastsettes krav til luftkvalitet og krav om at medlemsstatene skal vedta handlingsplaner hvor kvalitetskrav overholdes innenfor bestemte frister og at de gjennomføres effektivt.

Dette innebærer ikke bare en forpliktelse for landene som omfattes, men også en rett som enkeltborgerne kan påberope seg, slår professor i miljø- og EU-rett ved Københavns Universitet, Peter Pagh fast overfor den danske avisen Information.

EU-domstolen uttalelse er prejudisiell, det vil si at de leverer en tolkning av loven som de nasjonale domstolene i realiteten må bygge sine avgjørelser på.

De fleste rettsakter som gjelder avfallshåndtering, helse- og miljøfarlige produkter og forurensning innarbeides fortløpende i EØS-avtalen og blir dermed også en del av norsk miljølovgivning. Norge må trolig følge

BT har snakket juridiske eksperter som levner liten tvil om at også norske domstoler må ta EU-domstolens uttalelse i betraktning, skulle en slik sak dukke opp i norske rettssaler.

Én klage var nok

Bergen har en handlingsplan mot luftforurensning, men det er ikke nødvendigvis nok, ifølge EU-domstolens uttalelse. Det har nemlig også München i Tyskland, hvor denne saken startet.

Der bor Dieter Janecek, medlem av partiet De Grønne, i Landshuter Allee tett på byens meget sterkt trafikkerte ringvei, Mittlere Ring. Der har nivået av svevestøv i luften brutt 35-dagersgrensen en rekke år, men myndighetene i München ville ikke etterkomme Janeceks krav om tiltak som reduserte forurensingen i området.

Nå gir altså EU-domstolen Dieter Janecek medhold og slår fast at enkeltborgere kan kreve at myndighetene utarbeider konkrete handlingsplaner, hvis grenseverdiene ikke overholdes.

Dommen har vakt betydelig oppmerksomhet i Tyskland, hvor miljøorganisasjoner ser den som en åpning for at den enkelte innbygger kan med loven i hånd klage og kreve tiltak hvis det ikke gjøres noe med luftforurensningen.

— Det er flott at enkeltmennesker kan få et slikt gjennomslag som dette, sier Rolf Enger.

Hvordan opplever du luften i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet under!

Bergens Tidende