I 11 år har Universitetet i Bergen (UiB) arbeidet med planer om nytt odontologibygg. Men regjeringen gikk i revidert budsjett heller inn for 500 millioner kroner til ny tannlegeutdanning i Tromsø.

Sprengt kapasitet og store problemer med helse, miljø og sikkerhet i dagens lokaler gjorde at det knyttet seg stor spenning til regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Men regjeringen valgte å prioritere ny utdanning i Tromsø.

— Denne prioriteringen er utelukkende gjort av regionalpolitiske hensyn og er usedvanlig dårlig faglig begrunnet, sier universitetsdirektør Kåre Rommetveit til universitetsavisen På Høydene.

Den norske tannlegeforening og universitetene i Bergen og Oslo har gått inn for nytt odontologibygg i Bergen.

Det er allerede stor mangel på vitenskapelig personale innen odontologi i Bergen. Frykten er at forskermiljøet i Bergen nå tappes for vitenskapelig personale. Det er i dag ikke god nok rekruttering til å fylle stillinger når en rekke fagfolk om få år når pensjonsalderen.

Dekanus Magne Raadal ved det odontologiske fakultet skjønner ikke bakgrunnen for politikernes avgjørelse. Han mener behovet for tannleger ikke er større enn at Bergen og Oslo kan klare å utdanne dem uten hjelp fra Tromsø.