Det viser beregninger BT har gjort av effekten av den nye enhetstaksten.

I forrige uke fortalte direktør Idar Sylta i Tide at trafikkveksten etter innføringen av enhetstakst er på i underkant av fem prosent. På årsbasis gir dette en vekst i antall passasjer på 1,2 millioner.

Prisen på innføring av enhetstakst og ruteforbedringene som fulgte med innføringen er ca. 45 millioner kroner. Det er beløpet det offentlige må betale Tide. Fordelt per nye passasjer gir det en pris på i underkant av 40 kroner.

— Prisen er høy, og jeg forstår hvorfor du stiller spørsmål om det er verdt prisen, sier Idar Sylta.

Han er ikke i tvil om at det har vært en fordel å få til en forenkling av takstsystemet i Bergen, men skulle gjerne hatt mer penger til å forbedre rutetilbudet.

— Vi vet at et bedre rutetilbud fører til at flere bruker kollektivtilbudet som ellers kjører bil. En kraftig reduksjon i prisen fører først og fremst til at de som går eller sykler velger å reise kollektivt.

Sylta sier han ville foretrukket en litt høyere enhetstakst, og så brukt merinntektene til å bedre rutetilbudet.

— En kombinasjon av bedre rutetilbud og billigere reiser gir størst effekt.