Dei mange trafikkulukkene på vegen mellom Voss og Arna har dei siste åra tatt mange liv og mange har blitt alvorleg skadd. Vegen har ein standard sjølv Statens vegvesen slaktar. Men ulukkene har òg ei økonomisk side.

Analyser for åra 2003 til 2009 viser at ulukkene samla kostar samfunnet i overkant av 100 millionar kvart einaste år.

Skadar kostar mest

Dersom ulukka på strekninga ikkje går kraftig ned dei neste åra, vil berre ulukkene på denne vegstrekninga kosta samfunnet meir enn ein milliard kroner, før ny E16 mellom Voss og Arna er på plass. Dette kjem fram i ein rapport om den framtidige E16 Voss-Bergen, som Jernbaneverket og Statens vegvesen arbeider med. Den ferdige rapporten skal leverast Vegdirektoratet i oktober.

— Korleis har de kome fram til desse tala?

— Det ligg eit heilt forskingsarbeid bak dette å rekna om ulukker til kroner. Særleg kostnadene med dei mange alvorlege personskadane i møteulukker er store. At kostnadene er særs høge på denne strekninga heng saman med dårleg vegstandard og stor trafikk, seier Kjell Kvåle, som er prosjektleiar for rapporten om framtidas E16.

Ti år før ny E16 er klar

Det er framleis lang veg å gå før vi får ein ny E16 til Voss. Det er ikkje sett av pengar til ny E16 i Nasjonal Transportplan for perioden 2014–2023. Men regionvegsjef Helge Eidsnes håpar dei kjem på plass når planen skal reviderast i 2018.

— Dersom det Regjeringa gjer eit vedtak om traseval i 2014, kan vi starta den vidare planlegginga. Dette er store prosjekt og eg vonar bygginga kan starta i 2018/2019. Dersom det går optimalt, vil det truleg ta minst ti år frå no før vegen er ferdig, seier Eidsnes.

Femten ulike alternativ for kor den nye vegen og banen skal gå, er vurdert av prosjektgruppa. Når rapporten vert lagt fram vil dei stå att med om lag fem alternativ. Dei mest spenstige alternativa er dei der ein samlar bane og veg i fleire lange tunnelar, anten frå Arna til Vaksdal og vidare direkte til Voss. Eller frå Arna til Vaksdal og via Stanghelle og Dale og vidare til Voss.

Tapar 50 millionar i året på stengingar

I vår har E16 mellom Voss og Bergen vore heilt eller delvis stengt av ras ei rekke gonger. I april vart vegen stengt i ei heil veke etter rasa i Vaksdal. I 2009 var det heile 205 stengingar på E16 i Hordaland, summert til 38 døgn. I 2010 var vegen tilsvarande stengd i 44 døgn. Det meste knytt til vedlikehald og ulukker på strekninga Voss- Arna.

I rapportutkastet peiker prosjektgruppa på at klimaendringane vil føra til at ein kan venta auka mengde ras på vegen. Trafikken på den risikofylte strekninga aukar kraftig. Kvar gong vegen vert stengt, kostar det samfunnet mykje. I rapporten er tidskostnadene av stengt veg på strekninga Voss- Trengereid rekna til 50 millionar kvart år.

Fryktar rasa

Prosjektleiar Kvåle meiner det det viktigaste no er å få ned talet på møteulukker og å betra rassikringa. I slutten av april omkom ei 15-år gammal jente, då ein stein trefte bilen ho sat i på fylkesveg 55 mellom Sogndal og Hafslo.

Til no i år har dei mange rasa på E16 ikkje tatt liv. Men for mange har rasa skapt frykt for at det berre er eit spørsmål om tid før dette skjer her og.

— Vi har heldigvis hatt ei markant nedgang i dei alvorlege ulukkene på denne vegen den siste tida. Men mange gonger er det snakk om små marginar mellom ei nestenulukke og ei alvorleg ulukke. Dei mange rasa kan og fort få tragiske konsekvensar, seier regionvegsjef Helge Eidsnes.

RAS: Dei mange rasa på E16 har skapt frykt. Her sperrer et ras E 16 øst for Hjørnevik ved Evanger.
ARNE HOFSETH (arkiv)