— Det blir et veldig kostbart prosjekt, som vi ikke vil gå i gang med uten at det kommer et vedtak fra et politisk organ, sier avdelingsleder Hogne Hjelle ved vann og avløpsetaten i Bergen kommune.

Skeptisk byråd

Foreløpig ligger det ikke noe budsjettvedtak om dette fra politikernes side. I en enstemmig anmodning fra komité for miljø og byutvikling bes byrådet lage en sak om hvordan det offentlige kan legge til rette for vann og avløp for boligene ved Kaland gård. Det er over to kilometer til nærmeste offentlige anlegg.

— Jeg er ikke overrasket over at dette blir dyrt. Og jeg ga klart uttrykk for skepsis da komiteen gikk inn for en offentlig finansiering av vann og avløp til dette tomteområdet, sier byråd Lisbeth Iversen.

Lang ledning

Skal boligene ved Kaland gård kobles til det offentlige nettet må dette skje gjennom en ledning til nærmeste pumpestasjon. Den ligger ved nordenden av Kalandsvatnet, like under Hatlestad Terrasse.

Hogne Hjelle sier tilkoblingen kan løses på to måter; enten ved å grave en grøft langs veien, eller ved å legge en ledning i Kalandsvatnet. Den første løsningen vil koste over ti millioner kroner. Den andre løsningen blir noe billigere.

— Dersom vi setter i gang med dette prosjektet vil det være naturlig å sanere de private kloakkløsningen langs hele denne strekningen. Det vil ikke være mulig dersom ledningen legges i vannet, sier Hjelle.

Han understreker samtidig at den spredte bebyggelsen i dette området tilsier at dette ikke er et prioritert prosjekt.

Privat finansiering

Skulle ledningen bli lagt i vannet, vil det ikke være mulig å finansiere anlegget over avløpsgebyrene.

— Dette vil bli et privat anlegg, og må finansieres enten av utbygger selv, eller gjennom et vedtak i bystyret. Forskriftene hindrer oss i finansiere dette gjennom gebyrene. Graver vi ned ledningen og sanerer kloakken kan det tenkes en kombinasjon av ulike finansieringskilder. Noe kan finansieres gjennom gebyrene, noe privat og noe av bykassen, sier Hjelle.

Byråd Lisbeth Iversen sier hun ikke har sett på de økonomiske konsekvensene av komiteens beslutning om å la det offentlige betale.

— Dette må vi komme tilbake til når reguleringsplanen er endelig godkjent.

Lover grenseoppgang

— Er det ikke grenser for hvor mye det offentlige skal betale for at de tidligere beboerne på Hatlestad skal kunne få bo i samme boligområde?

— Grenseoppgangen mellom det private og det offentlige ansvaret må diskuteres i en sak for bystyret. Det normale er at utbygger tar utgiftene til infrastruktur som vann og avløp. Jeg har uttrykt min skepsis til at komiteen gjorde et vedtak om at dette er et offentlig ansvar, men kan ikke nå si hva jeg mener er riktig å gjøre. Det får vi komme tilbake til, sier byråd Lisbeth Iversen.

LANG LEDNING: Ti av de tidligere Hatlestadbeboerne ønsker å bygge seg bolig på denne tomten ved Kaland gård. Kloakken må strekkes like til nordenden av Kalandsvatnet under Hatlestad Terrasse.