I forbindelse med innføringen av EUs tredje førerkortdirektiv har Vegdirektoratet sendt ut forslag til endringer i førerkortforskriften på høring, skriver Aftenposten.no.

Direktivet blir gyldig fra 2013, og en viktig hensikt er at alle førerkort skal være påført gyldighet og begrensning.

For personbil, motorsykkel og moped foreslår Vegdirektoratet at førerkortet skal være gyldig i ti år. I dag er førerkortet for vanlige bilister gyldig til den dagen man fyller 100.

Fra 2013 vil utløpsfristen stå i førerkortet, og etter ti år må man få nytt bilde og ny signatur (se faktaramme for egne regler i overgangsperioden). Dersom man ikke fornyer førerkortet innen fristene, «er ikke førerkortet lenger noe gyldig bevis for vedkommendes førerettigheter».

«Ti års intervall vil gi et mer oppdatert førerkort både med hensyn til utseende på bilde og signatur til hjelp i kontrollsituasjoner», heter det i høringsdokumentet fra Vegdirektoratet.

Vil hindre svindel

Formålet med fornyet bilde og sikkerhetselementer er i hovedsak å forhindre førerkortsvindel, og «for å kunne pålegge helseundersøkelser eller andre tiltak», heter det videre.

Jan Edvard Isachsen i Vegdirektoratet viser til at det på grunn av den raske teknologiske utviklingen stadig blir enklere å fremstille relativt troverdige falske førerkort på enkelt utstyr.

I forhold til økt sikkerhet er det derfor viktig for myndighetene å ligge i forkant, og ved å skifte ut kortene med relativt hyppige mellomrom mener Vegdirektoratet «at det økende antallet forfalskninger vil kunne holdes nede».

De håper også det vil føre til økt trafikksikkerhet ved at antallet førere uten nødvendig kompetanse ikke ferdes på vegene.

Samme som Sverige

EU-landene har mulighet til å velge ti og 15 års gyldighet på førerkortene, og argumentet for å velge dette er først og fremst at det vil føre til færre førerkortutstedelser/behov for besøk på trafikkstasjonene, samt gi lavere kostnader for førerkortinnehaverne.

«Vegdirektoratet mener at disse argumentene ikke er tungtveiende nok i forhold til det behovet samfunnet har for å ha en viss kontroll over de som innehar retten til å føre motorvogn på vegene», heter det i høringsdokumentet.

Det vises også til Sverige, der det opereres med ti års gyldighet.

Kan forsvinne som ID-kort

En annen foreslått endring er at personnummeret fjernes fra førerkortet. Ifølge Vegdirektoratet vil kortet fortsatt ha «en viss status som legitimasjon», men samtidig vil førerkortet fra 2013 trolig miste noe av identitetsstatusen det nå har.

Isachsen viser til at førerkortets primærfunksjon er å vise at en person har lov å kjøre bil — ikke å være et ID-kort. Det er på anmodning fra Datatilsynet man foreslår å fjerne fødselsnummeret, og Vegdirektoratet håper det nye ID-kortet som kommer fra neste år skal ta over for dagens førerkort som ID-kort.

Vegdirektoratet håper fjerningen av personnummer vil redusere omfanget av identitetstyveri.

Ikke lenger til man er 100

I høringen foreslås det også å heve alderen for krav til legeattest fra dagens 70 til 75 år.

Dagens regelverk innebærer at man må ha med den obligatoriske legeattesten når man kjører. Dette blir det slutt på fra 2013.

Da vil gyldighetsdatoen bli stemplet i førerkortet, og dette vil medføre at alle over 75 år må ha nytt førerkort hver gang legeattesten fornyes.

Et viktig argument for denne endringen er at den norske ordningen kan misbrukes i utlandet. Mange land vet ikke om begrensningene som står i legeattesten, og dermed krever de heller ikke å få se denne.

Dette fører til dårligere trafikksikkerhet, noe Vegdirektoratet nå håper å unngå med de nye reglene.

Hva synes du om de foreslåtte endringene?