Etter det BT får opplyst fra informert hold, går regjeringen inn for å halvere det foreslåtte vernet av laksefjordene i Sogn og Fjordane.

I dag legger miljøvernminister Børge Brende (H) frem stortingsproposisjonen om nasjonale lakseelver og laksefjorder. Den er imøtesett med stor spenning. Konfliktene står i kø mellom villaksinteressene og oppdrettsnæringen, særlig på Vestlandet. Villaksforkjemperne har etter alt å dømme størst grunn til å være misfornøyd med regjeringens forslag:

n De indre delene av Sognefjorden og Nordfjord blir likevel ikke totalforbudssoner for oppdrett, slik den forrige regjeringen gikk inn for. Dermed slipper eksisterende anlegg å måtte flytte ut innen fem år. Disse fjordområdene blir derimot såkalte restriksjonssoner. Det betyr at nyetableringer av matfiskanlegg ikke tillates.

n I de ytre delene av fjordene blir det gitt grønt lys for nye oppdrettsanlegg. I det opprinnelige forslaget var disse områdene klassifisert som restriksjonssoner med forbud mot nyetableringer.

«Fornuftig balanse»

— Hvis dette blir regjeringens forslag, så betyr det en fornuftig balanse mellom hensynene til oppdrettsnæringen og laksevernet, mener stortingsrepresentant Sverre Hoddevik (H) fra Sogn og Fjordane. Han har arbeidet hardt i kulissene for å få regjeringen til å gå vekk fra det opprinnelige verneforslaget. Han er glad for at det massive presset fra fylkespartiet mot regjeringen ser ut til å ha gitt uttelling.

Miljøvernminister Børge Brende kan på sin side vente seg mye verbal juling fra verneinteressene når lakseproposisjonen blir offentliggjort i dag.

Organisasjonen Norske Lakseelver har fryktet at regjeringen kom til å gi etter for press fra oppdrettsnæringen, og tidligere kalt det en katastrofe om man gikk bort fra totalvern i de indre delene av Sognefjorden og Nordfjord.

— Hvis denne lekkasjen medfører riktighet, vil vi oppleve en ytterligere forverring av situasjonen for villaksen i disse fjordene, sier organisasjonens daglige leder, Stian Stensland, til BT.

Steile fronter

Innad i regjeringspartiene har lakseproposisjonen blitt betegnet som en av de vanskeligste nærings- og miljøsakene den hittil har stått overfor. Betegnende nok blir den også lagt frem dagen før Stortinget tar sommerferie.

Høringsrunden har avslørt steile motsetninger i synet på hvor store restriksjoner myndighetene skal legge på oppdretterne for å ta vare på villaksen.

Mens oppdretterne har fryktet at verneplanene skulle strupe deler av havbruksnæringen, har en rekke miljøorganisasjoner krevd at det opprettes ni nasjonale laksefjorder fri for oppdrettsanlegg. Argumentet er at Norge huser verdens viktige bestander av atlantisk villaks og derfor har et internasjonalt ansvar for å beskytte dens leveområder.

Truslene

Direktoratet for naturforvaltning (DN) refset den forrige regjeringen for å ha senket kravene til vernesoner og oppdrettsfrie laksefjorder radikalt sammenliknet med forslaget fra Villaksutvalget. Nå senker trolig Bondevik-regjeringen verneambisjonene ytterligere.

— Det vil i så fall stå i grell kontrast til regjeringens egne lovnader i Sem-erklæringen, der det fastslås at man vil forsterke innsatsen for å berge villaksen, sier daglig leder Stian Stensland.

Villaksen er truet nær sagt fra alle kanter. Rømt oppdrettslaks fortrenger de ville stammene. Dessuten har spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sur nedbør og lakselus skapt frykt for at de gjenværende stammene kan bli utryddet.