Ringeriksbanen er den nye jernbanelinjen mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike. Strekningen vil forkorte Bergensbanen med cirka 60 kilometer og reisetiden med cirka 50 minutter.

I dag la Jernbaneverket frem sine prioritereringer for Nasjonal transportplan 2014-2023. Forslagene legges frem for regjeringen, som etter å ha bearbeidet dem, skal vedta planen i løpet av våren 2013.

I forslagene som legges frem skal man ta høyde for forskjellige budsjettscenarioer:

  • Kutt på 20 prosent sammenlignet med bevilgningene i 2012.
  • Samme bevilgning som i 2012.
  • Vekst på 20 prosent i bevilgningene
  • Vekst på 45 prosent i bevilgningene Ikke under noen av disse sceniarionene finner Jernbaneverket plass til å bygge ut denne strekningen.

— Tragisk avgjørelse

Dag Skansen (H) er nærmest lamslått av Jernbaneverkets forslag. Hans umiddelbare kommentar er:

— Ufattelig.

Skansen hadde ikke lest gjennom forslagene til NTP da bt.no ringte ham.

— Dersom det er slik, og de ikke legger frem alternative løsninger for strekningen mellom Bergen og Oslo, er det mildt sagt oppsiktsvekkende. Da satser man ikke på jernbanen, hverken når det gjelder gods- eller persontrafikk.

Skansen leder selv en av aksjonsgruppene som jobber for korterer reisetid mellom Bergen og Oslo, "Bergensbanen 4 timer".

— I tillegg har andre jobbet for å få gjennomført dette prosjektet i 20 år. Det ble vedtatt å bygge denne strekningen for 20 år siden. At man ikke finner plass til et slikt fornyingsprosjekt i dag er oppsiktsvekkende.

Har vært prioritert

Selv ikke med en vekst på 45 prosent i budsjettene sine, finner Jernbaneverket plass til Ringeriksbanen. I teksten til Jernbaneverkets forslag kan man lese følgende:

# Trasé for ringeriksbanen ble vedtatt av stortinget i 2002 (jamfør st.meld. nr.67 (2002-2003)) og har vært prioritert i alle derpå følgende transportplaner. stortingets behandling av NtP 2010-2019 der det bes om at det ses på høyere hastigheter, krever at prosjektet vurderes på nytt, også i lys av anbefalinger i høyhastighetsutredningen. Foreløpig kostnadsoverslag for enkeltsporet strekning med kryssingsspor er på 13 mrd. kr. Det er utarbeidet KVU for prosjektet. ringeriksbanen er et tydelig avgrenset prosjekt som også egner seg for alternativ finansiering. Dette er også påpekt i samferdselsdepartementets rapport «Hovudutfordringar for norsk jernbane» (november 2011)."

Hva tenker du om at Jernbaneverket dropper Ringeriksbanen? Sin din mening i kommentarfeltet!

FORBANNET: Dag Skansen mener Jernbaneverket svikter Bergensbanen.
ALEXANDER WORREN