Fredag avsa Bergen Tingrett dom i nok en krangel mellom Odd Drevland og Taxi Vest.

Den tidligere så profilerte bergensadvokaten ble i januar saksøkt av Taxi Vest AS for 44.720 kroner.

— Vi er veldig glade for at vi vant fram, og at retten slår fast at det er styret i Taxi Vest, ikke Odd Drevland personlig, som er ansvarlig for at årsregnskapet ikke ble sendt inn i tide og at forsinkelsesgebyret påløp, sier Drevlands advokat Per Magne Kristiansen.

Innkalte ikke til styremøte

Bakgrunnen for søksmålet var at Drevland i 2008 ikke innkalte styret til å godkjenne årsregnskapet for 2007 før innsendelsesfristen til Brønnøysundregisteret. Drevland var på denne tiden styreleder i selskapet. Taxi Vest mente et slikt møte var nødvendig for å kunne innkalle til generalforsamling. Da kunne generalforsamlingen godkjenne årsregnskapet, slik aksjeloven krever.

Som følge av dette mente Taxi Vest at Drevland var ansvarlig for at selskapet ble ilagt et forsinkelsesgebyr på 44.720 kroner fra Brønnøysundregisteret.

Det var ikke retten enig i. I rettsdokumentene står det at retten ikke kan se noen årssakssammenheng mellom påstått tap og ansvarsgrunnlag.

Pengekrangel etter aksjesalg

Retten kom til at Taxi Vest ikke har sannsynliggjort at en innkalling til styremøte ville ha hindret et forsinkelsesgebyr, fordi selskapets regnskap ikke var klart innen fristen.

Det var flere uenigheter innad i styret i Taxi Vest. En av dem dreide seg om hvorvidt Drevland var berettiget til å motta 125.000 kroner som en del av salgsvederlaget Taxi Vest mottok fra Norgestaxi etter et aksjesalg i 2007.

Stridighetene rundt regnskapet førte til at det ble utarbeidet to årsregnskaper, ett med og ett uten Drevlands krav om sin del av salgsvederlaget. Dette var ikke avklart innen innsendelsesfristen.

Selskapets årsregnskap for 2007 ble levert Brønnøysundregistret i mars 2009.

Skuffet

Torkjell Øvrebø, styreleder i Taxi vest, er ikke fornøyd med rettens avgjørelse.

— Jeg er skuffet over dommen. Vi er ikke enige med dommeren i at det mangler årsakssammenheng. Drevland hadde åtte måneder på seg til å innkalle til styremøte. Hadde han gjort det tidligere kunne vi fått i havn regnskapet innen fristen, fremholder Øvrebø.

Han synes Taxi Vest har måttet vente unødvendig lenge på dommen, etter at sluttforhandlingen ble fullført i slutten av april.

— Etter tvisteloven skaldet i saker med kun en dommer avsies dom innen 2 uker. Her har det tatt 8 uker. Det er en klarsaksbehandlingsfeil, sier han.

— I tillegg har ikke rettenbehandlet vår anførsel om at det skjedde et uberettiget uttak fra klientkontoen. Taxi Vest påberopte seg to rettslige grunnlag for erstatningsansvar og retten har kun behandlet ett.