Planutkastet fra Grønn etat i kommunen om forvaltningsplan for Byfjellene vest har vært ute til høring. Resultatet av høringen mer enn antyder at det høyst sannsynlig vil bli dragkamp om hvor byfjellsgrensen skal gå. Saken er nå klar for politisk behandling.

Ett av de viktigste målene med forvaltningsplanen, er å fastsette hvor byfjellsgrensen skal gå mellom bebyggelse og byfjellet. Når byfjellsgrensen er vedtatt, er det ikke mulig å bygge innenfor den.

Byfjellene i vest er viktige for friluftslivet. I randsonen rundt firområdene — overgangen mellom bebyggelsen og Byfjellene - har noen grunneiere til dels store arealer med potensial for boligbygging. I noen tilfeller er det i privat regi allerede startet arbeid med å lage nye reguleringsplaner for boligbygging. Slike interesser kolliderer med ønsket om og behovet for å verne naturen for friluftsformål.

Utbyggingspress

Randsonen er utsatt for økt utbyggingspress på grunn av økt krav til boligfortetting i sentrumsnære deler av kommunen. For å ivareta Byfjellene som friluftsområder på lang sikt, er det en utfordring å etablere en langsiktig grensen mellom by og byfjell. Og det er en viktig utfordring å sikre sammenhengen mellom Byfjellene og grønnstrukturen i byen.

Kommunen har beregnet at det vil bli bygd ca. 1800 nye boliger i Laksevåg bydel og ca. 400 i Fyllingsdalen i perioden 2000 - 2011. I første omgang i Loddefjord - Kjøkkelvikdalen, deretter i Mathopen - Hetlevikåsen i ytre Laksevåg og Gravdal i indre Laksevåg. Forsvaret - ved Skifte Eiendom - skal overdra hele Kvarven til Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Et lite område i bakkant av Nutecs eiendom i Gravdal er avsatt til boligformål.

Planer for alle Byfjellene

Bypolitikerne har vedtatt at det skal lages forvaltningsplaner for alle Byfjellene i Bergen. Fra før er det utarbeidet slike planer for områdene Løvstakken - Gullsteinen og fjellstrekningen fra Sædal over Vidden - Varegga - Rundemanen - Fløyen til Åsane. Nå er altså turen kommet til Byfjellene i vest.

Vernesoner

Forvaltningsplanen skal:

  • inndele Byfjellene i en verne- og en

brukssone

  • ivareta det biologiske mangfoldet
  • ivareta kulturminnene
  • ivareta rekreasjonsområder
  • øke bruken for rekreasjon
  • øke bruken av disse Byfjellene som

undervisningsarena for skoleelever.

Planen har vært på høring, og fagetaten - Grønn etat i byrådsavdeling for byutvikling - ha sendt saken videre til politikerne. Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, er i disse dager i ferd med å sende saken over til politisk behandling i komité for byutvikling. Derfra skal planen til Byrådet og videre til Bystyret for endelig vedtak.