GUNNAR WIEDERSTRØM JOHN LINDEBOTTEN

Høyres Hans Edvard Seim sier bybanen ikke får Høyres støtte om tallene fra veisjefen er riktige.

Byråd Lisbeth Iversen avviser veidirektørens tall. Hun hevder hans konklusjoner bygger på grove feiltolkninger.

Vegdirektøren slakter bybaneplanleggingen. Trafikktallene holder ikke mål. Et enormt driftsunderskudd vil måtte belaste de svært anstrengte budsjettene i Bergen kommune og Hordaland kommune i mange år fremover.

Oppfyller ikke kravene

Brevet til Samferdselsdepartementet er Vegdirektoratets svar på Bergen kommunes argumenter for at staten bør bruke riksveimidler til bygging av bybane. Stortinget har åpnet for en slik alternativ bruk av riksveimidler dersom det kan dokumenteres at bybanen vil gi et bedre transporttilbud enn om pengene brukes til vei. Vegsjefen konkluderer med at det ikke er tilfelle:

n Byggingen av bybane vil ikke føre til at en større andel av trafikantene velger å reise kollektivt. Noe for øvrig kommunen og Vegdirektoratet er enige om.

n Politikerne kritiseres for ikke å ha gjennomført tiltak som motiverer trafikanter til å reise kollektivt. Vegsjefen etterlyser bompengesatser som gjør det dyrere å passere bompengeringen når trafikken er stor. Han etterlyser også parkeringsrestriksjoner.

n Vegsjefen mener byggingen av bybanen kan bidra til å fremskynde behovet for investeringer i veinettet. Dette fordi mange biler flytter til tilstøtende veier når bybanen legger beslag på to felt i Inndalsveien og Bjørnsons gate.

Dundrende underskudd

Veidirektør Søfteland mener det er stor usikkerhet knyttet til passasjertallene som bybanekontoret opererer med. Vegdirektoratet tviler på om bybanen får 26.000 passasjerer i døgnet.

Hans etat mener kommunen ikke har synliggjort den store usikkerheten som er knyttet til beregningene av trafikktallene. Bare mindre endringer i forutsetningene kan føre til en halvering av trafikktallene for bybanen.

Vegdirektoratet avviser også det bybanekontoret har konkludert med; at bybanen ikke vil koste mer enn et tilsvarende kollektivsystem laget for busser.

Vegsjefen hevder kollektivtrafikken vil kunne gå med 200 millioner kroner i underskudd i året dersom bybanen bygges. Og det kan bli enda verre:

«Vegdirektoratet vurderer i tillegg grunnlaget for disse beregningene som svært usikre. Driftskostnadene kan derfor bli betydelig høyere .»

Ber om utsettelse

Vegdirektøren skriver at det ennå ikke er avklart hvem som skal dekke dette underskuddet. Han anbefaler departementet å be Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune fatte «forpliktende vedtak» om å dekke driftsunderskuddet.

I stedet for bybane, foreslår veisjefen å satse på buss. Kapasitetsproblemene kan løses ved å bruke litt mer penger på buss og bygge ut veinettet.

«Derfor haster det ikke å ta endelig stilling til om bybanen skal bygges. Det vil derfor være tid til å gjennomføre en grundig vurdering av de sidene av bybaneprosjektet som i dag ikke er grundig nok vurdert,» skriver veidirektør Olav Søfteland i sitt brev til samferdselsministeren.

BT forsøkte i går å innhente kommentar fra samferdselsminister Torild Skogsholm, uten å lykkes.

TROR IKKE PÅ BYBANE:: Veidirektør Olav Søfteland slakter bybanen. Byråd Lisbeth Iversen hevder hans konklusjoner bygger på grove feiltolkninger.
Arkivfoto: Helge Hansen