Pedersen selv har anket både over skyldspørsmålet og at han ble dømt til forvaring.

— Vi mener fortsatt at tiltalte fortjener lovens strengeste straff, nemlig 21 års forvaring. Nå har Riksadvokaten, i samsvar med vår innstilling, besluttet at det skal ankes over straffutmålingen, sier konstituert statsadvokat Arild Oma.

Rune Pedersen ble 3. mai dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på ti år. Det var tre år mindre enn påstanden fra Oma.

— Vi mener at alvoret i saken helt klart tilsier en dom på 21 år, sier Oma.