1. Byrådet ønsker å videreføre bydelsstyrene ut fra deres lokaldemokratiske styrke. Bydelsstyrene skal ha en ombudsrolle.

Delvis godkjent: Dette har tatt svært lang tid, og i hele denne perioden har det ikke vært bydelsstyrer. Bystyret vedtok i mai i år bydelsstyrenes fullmakter. Den gir bydelsstyrene en ombudsrolle, og plasserer samtidig ansvar for klagesaker i mindre byggesaker til bydelsstyrene. Disse får også høringsrett i større plansaker og blant annet ansvar for tilskudd til frivillig eldrearbeid, frivillig arbeid innen oppvekstfeltet og til kulturarbeid for barn og unge i bydelene. Bydelsstyrene får og høringsrett i budsjettsaker som gjelder bydelene.

  1. Byrådet vil fremme en sak om lokaldemokratiet og om hvordan innbyggerne kan få større innflytelse over sitt eget nærmiljø, bl.a. ved bruk av kommunelovens nye bestemmelser om borgerinitiativ.

Godkjent: En rekke saker er behandlet i bystyrets som resultat av borgerinitiativ. Nå skal disse sluses inn i bystyret via bydelsutvalgene.

  1. Byrådet vil gjennomgå oppgavene bydelsstyrene skal håndtere.

Godkjent: Gjennomført se punkt ovenfor.

  1. Innen skjenke— og åpningstidssaker og andre rusrelaterte saker skal bydelsstyrene være høringsinstans.

Ikke godkjent. Ikke gjennomført og heller ikke foreslått av byrådet da saken ble behandlet i bystyret mai i år.

  1. Bydelsstyrene skal få en aktiv rolle som lokale kulturutviklere og tildeles ansvaret for kommunale tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, og lokal agenda 21-midler. I tillegg skal også tilretteleggingsrollen innen idrett og friluftsliv legges til bydelene.

Godkjent: se pkt. ovenfor.

  1. Byrådet vil jevnlig gjennomføre medarbeiderundersøkelser.

Godkjent: Har gjennomført medarbeiderundersøkelser.

  1. Byrådet ønsker en tett dialog med de ansatte og deres organisasjoner om tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet, og om hvordan kommunen kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Godkjent: Sykefraværet har gått ned i perioden. Samlet fravær i 2003 var 10,7 prosent i 2006 9,9 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra 2005 da fraværet var nede på 9,6 prosent, det laveste tallet siden 2002.

  1. Gjennomføre en moderat reduksjon i antall ansatte i kommunen, ved naturlig avgang.

Godkjent: Antall årsverk i kommunen ble redusert med knappe 500 fra 2004 til 2005. Ingen ble oppsagt. Fra 2005 til 2006 økte antall årsverk igjen.