• TORDALEN må ikke utbygges fordi det ligger langs et vernet vassdrag i et beskjedent bebygget område med nasjonale verdier.
  • Byggeområdet sør for KVAMSÆTER må ikke utbygges fordi det ligger i nedbørsfeltet til et vernet vassdrag og fordi utbygging vil redusere verdien for friluftsliv.
  • GJELTELIA må ikke utbygges fordi myrene i området er verneverdig, fordi planen bryter eksisterende byggegrense mot fjell.
  • Fylkesmannen godtar ikke utbygging av STUTTELIA, som Fylkesmannen beskriver som et jomfruelig område. Landskapet har svært høy verdi, og det er knyttet svært høye verdier til friluftsliv i området.
  • Fylkesmannen mener BYRKJEFJELL er det mest kontroversielle området å bygge ut, fordi det i hovedsak ligger over tregrensen og er urørt. Området har svært høye verdier for landskap og friluftsliv.
  • De småkuperte områdene langs den planlagte veien til BYRKJEFJELL må heller ikke utbygges. Dette området er urørt og har store frilufts— og landskapskvaliteter.
  • Området sør for NIPEN må ut av planen fordi det ligger over byggegrensen, og vil ved utbygging bli svært dominerende i landskapet.
  • Fylkesmannen godtar ikke utbygging i et område sørøst for LONGAVOTNI fordi det vil være uheldig ut fra hensyn til landskap og urørte naturområder.
  • Området SKEISSKARANE – GRÅSTEINDALEN må ikke utbygges fordi området har svært høye landskapsverdier og verdier for friluftslivet.
  • Et område ved FUREDALEN må ikke settes av til leilighetskompleks fordi det kommer i konflikt med hovedinnfartsløypen til Mødalen og fordi det vil legge beslag på viktige areal som særlig brukes av barnefamilier.
  • Byggegrensen for områdene Teigaberget, Rindane, Kleivi og Kleivabrunn, Dalagjel – Skeisskarane, Fosse – Kløvadalen, Longvotno – Tømmervika og Røyrli må nedenfor tregrensen.