– Vi har hatt samtaler med Høyre og Kristelig Folkeparti i dag, og de stiller seg ikke helt avvisende til å komme oss i møte, sier Arbeiderpartiets Ruth Grung til bt.no.

Bergen bystyre skal vedta innholdet i bompengesøknaden mandag 25. mai. Neste etappe blir fylkestinget 11. juni før saken sendes over til sentrale myndigheter.

I utgangspunktet er det stor avstand mellom byrådets forslag til bompengesøknad og forslaget fra Arbeiderpartiet. Byrådet anbefaler at den nye bompengeordningen som trer i kraft fra 1. januar 2010 skal løpe til og med 2025.

Den lange betalingstiden kompenseres så ved at takstnivået og rabattordningene forblir uendret fra dagens nivå.

Kritikk fra fylket

Arbeiderpartiet foreslår for sin del at bompengeperioden løper til og med 2019. Dette begrunnes bl.a. med at de enorme renteutgiftene som påløper ved en lang betalingsperioden; – godt over to milliarder kroner, som også må betales med bompenger.

Til gjengjeld foreslås det å heve taket for betalte passeringer pr. måned fra 50 til 60, og maksimal rabatt reduseres fra dagens 40 til 20 prosent.

Ap støtter seg her på kritikk som fylkesrådmann Paul M. Nilsen har fremsatt i BT mot byrådets forslag til bompengesøknad.

Vil øke fra 15 til 20 kroner

– Vi fikk inntrykk av at det viktigste for Høyre var å beholde den lange betalingstiden for å bevare dagens takstnivå. Det har vi problemer med å skjønne, for slik vi ser det vil det bety et avbrekk i den videre utviklingen av et helhetlig og tjenlig veinett og kollektivsystem i Bergen, sier Ruth Grung.

Ap foreslår å heve bompengetaksten fra 15 til 20 kroner for personbiler.

Til gjengjeld oppfattet Ruth Grung det slik at byrådspartiene kan være fleksible både når det gjelder rabatten og taket for antall passeringer pr. måned.

Må ha mer fra staten

Arbeiderpartiet foreslår også å redusere sekkepostene i byrådets bompengesøknad fra 150 millioner kroner årlig til 100 millioner. Partiet vil også ha definert klarere hva sekkepostene skal inneholde.

Til slutt understrekes det fra Arbeiderpartiets side at det må søkes forhandlinger med staten for å øke tilskuddene til bygging av Bybanen. Til neste rullering av Nasjonal Transportplan må det foreligge konkrete planer for videreutbygging av vei— og kollektivnettet i Bergen, og det må foretas nye og oppdaterte trafikktellinger.

Arkiv