Klikk Oppdater (F5) for å se siste versjon av denne siden.

15.40: Forsvarer Per Hermann Thori-Aamot ba i sin påstand retten vurdere hvor lang straff gjerningsmannen bør få.

Til BT antyder han at en ubetinget fengselsstraff på rundt 15 år kan være riktig nivå.

— Dette får det være opp til retten å vurdere. Hans lave evnenivå kombinert med en tidlig tilståelse, er momenter jeg mener bør tale i formildende retning, sier han.

15:30: Da er rettssaken over. De etterlatte ønsker ikke å komme med noen sluttbemerkning. Det ønsker heller ikke Steven Dan Danielsen. Dom i saken blir avsagt mandag 3. mars klokken 17, opplyser dommeren.

Tiltalte plikter å møte opp i retten ved domsavsigelsen.

15.20: - Danielsens tilståelse i første avhør bør tillegges vekt i formildende retning, sier Thori-Aamot.

Tiltaltes lave evnenivå, at han er klassifisert som lettere psykisk utviklingshemmet i juridisk forstand, tilsier også at han bør få lavere straff, mener forsvareren, og avslutter med å legge ned påstand.

Han ber retten behandle Danielsen på mildeste måte.

Danielsen har ingen innsigelser til det samlede oppreisnings- og erstatningskravet fra Aarseths foreldre.

15.15: Forsvareren konkluderer med at vilkårene for forvaring ikke er til stede, og at en tidsbestemt fengselsstraff vil være nok for å verne samfunnet mot tiltalte. Han vil nå gå nærmere inn på hvor lang straff han mener at Danielsen bør få.

15.10: Han går videre til vilkårene som oppstilles for å idømme forvaring. Blant annet er det et vilkår at en tiltalt tidligere må ha blitt domfelt for visse typer forbrytelser, blant annet voldsforbrytelser.

— Min klient er tidligere domfelt for ikke veldig grove forbrytelser. Han fikk henholdsvis 90 og 21 dagers fengsel for trusler og vold. Dette ber jeg retten ta med i vurderingen, sier forsvareren.

Thori-Aamot mener Danielsens personlighetsforstyrrelse ikke nødvendigvis bør stå så sentralt i farevurderingen som det aktor legger til grunn.

— Høyesterett har uttalt at man skal være forsiktig med å legge for stor vekt på farlighetsvurderingen de sakkyndige her har gjort når det foreligger en slik diagnose.

14.55: Thori-Aamot mener at en lang, ordinær fengselsstraff vil være nok for å verne samfunnet mot den tiltalte. Jo strengere straff, jo høyere bør terskelen være for å idømme forvaring, sier han, og viser blant annet til juridisk teori og øvrige rettskilder han mener støtter det synspunktet.

14.50: Neste tema fra forsvarerens side, er hva slags reaksjon Danielsen skal få for sine handlinger.

— Det er ingen tvil om at hans handlinger kvalifiserer til en lengre fengselsstraff. Fra denne side vil det bli hevdet at det ikke er grunnlag for å idømme forvaring, sier forsvareren.

Dommeren ber Danielsen slutte å fikle med capsen sin.

— Det er viktig at du følger med nå, sier tingrettsdommer Gjøen.

14.45: Forsvareren går videre til det siste tiltalepunktet: Truslene mot to polititjenestemenn i Romsdal i romjulen i fjor. Danielsen erkjente ikke straffskyld på dette punktet da rettssaken ble innledet. Nå har han endret mening.

— Vi har snakket om dette, og han vil erkjenne skyld for disse punktene i tiltalen. Han legger til grunn at polititjenestemennene snakker sant om truslene, sier Thori-Aamot.

14.40: Thori-Aamot finner grunn til å kritisere politiets etterforskning av ransforsøket. Blant annet reagerer han på at det ikke ble gjort mer for å finne eieren av en rød Toyota Supra, som ble fanget opp av et overvåkingskamera ca. klokken 16 drapsdagen.

Han mener videre at det var flere spor i ranssaken som ikke ble fulgt opp av politiet.

— Politiet skal etterforske alt som taler for eller mot en siktet eller tiltalt. Her mener jeg politiet kunne ha gjort mer, sier forsvareren.

14.35: Tidligere er det kommet frem at det som kan være tiltaltes skoavtrykk ble sikret ca. 500 meter fra kiosken, på vei opp mot Aksla. Thori-Aamot mener sunnmørspolitiet gjorde en tabbe da de ikke sendte dette fottøyavtrykket inn til Kripos for analyse.

— Vi har hørt krimteknikeren si i retten at avtrykket ikke var av en slik kvalitet at det var noe stort poeng å få dette sendt inn for nærmere analyse. Da mener jeg at dette beviset heller ikke har noen særlig stor verdi, sier han.

14.25: Forsvareren går videre til ransforsøket mot Pluto-kiosken. Han mener det ikke er bevist ut over enhver rimelig tvil at Danielsen er ransmannen, og går gjennom hva de ulike vitnene har fortalt om blant annet klesdrakt, halstatovering og skotøy.

Thor-Aamot mener at de ulike vitneutsagnene samlet sett ikke utgjør noe entydig bevis for at Danielsen var gjerningsmannen.

14.20: Råen gjorde ferdig sin prosedyre på 15 minutter. Nå er det forsvarer Thori-Aamots tur. Han vil argumentere for tidsbestemt fengelsstraff for sin klient, men innleder med å si at det ikke er noen tvil om skyldspørsmålet.

— Jeg mener det samlede bevisbildet ikke gir holdepunkter for atdet var et planlagt drap. Danielsen har forklart at drapet ikke ble begått for åskjule voldtekten. Så får det bli opp til retten å vurdere dette spørsmålet, som i utgangspunktet er et straffeutmålingsspørsmål, sier forsvareren.

Danielsen er tiltalt etter straffelovens paragraf 233, annet ledd, forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det er disse straffskjerpende omstendighetene Thori-Aamot snakker om.

14.12: Steven Dan Danielsen sitter stort sett fremoverlent og skribler på et papir mens Råen forteller om hvilke konsekvenser tapet av 21-åringen har fått for familien hennes.

Han gløtter likevel opp ved enkelte anledninger, og fester da blikket på bistandsadvokaten.

14.10: - Vi har hørt Anjas mor si at fantasien er familiens verste fiende. De ble rammet av sjokk og angst, men de har samtidig ønsket svar på hva somegentlig skjedde. Det de må ta med seg videre, er en del kaldefaktaopplysninger knyttet til datterens død, sier bistandsadvokaten.

Han viser til de bevis politiet har lagt frem, samt vitnemålet fra rettsmedisineren, som forteller noe om hva 21-åringen ble utsatt for 28. august i fjor.

— De sitter igjen med mange spørsmål. Og da er det fantasiensom blir deres største fiende. Hvilken kamp er det Anja har kjempet? Er hunblitt truet med pistol? Hvilke lidelser måtte Anja gjennom? Disse tankene har medførten drastisk forringelse av de etterlattes liv, og er noe de må bære med seg i langtid fremover, sier Råen på vegne av sine klienter.

14.01: - 28. august i fjor mistet mine klienter datteren sin, Anja Weløy Aarseth, under særdelestragiske omstendigheter. Hun ble slått, truet, voldtatt og kvalt av tiltalte, sier Råen.

Oppreisningskravet utgjør 200.000 kroner til hver av foreldrene. Selve erstatningskravet består av utgifter ved Anjas begravelse, reisevirksomhet, behandlingsutgifter samt erstatning for økonomisk tap.

14.00: Bistandsadvokat Einar Råen har tatt ordet etter pausen. Han vil gå gjennom begrunnelsen for familiens oppreisnings- og erstatningskrav mot gjerningsmannen. Som BT har skrevet tidligere, har Råen fremmet et samlet krav på 550.000 kroner.

13.52 : Statsadvokat Nordheim sier til BT i pausen at hun har tatt høyde for at 24-åringen kan være en fri mann etter 10 år dersom tingretten tar hennes påstand til følge, men understreker at det skal mye til.

— Han må gjennom en omfattende vurdering dersom han søker om prøveløslatelse etter 10 år. Påtalemyndigheten har dessuten muligheten til å si sin mening om spørsmålet, som til sjuende og sist blir avgjort i domstolene, sier hun.

13.50: Minstetiden på 10 år innebærer i praksis at tiltalte må sitte minimum 10 år bak murene før han får muligheten til å søke om prøveløslatelse, dersom aktor får viljen sin.

Det innebærer også at han i teorien kan bli løslatt tidligere enn han ville blitt ved soning av en ordinær, tidsbestemt fengselsstraff. Den første vurderingen om løslatelse, skal etter loven skje etter utløpet av den fastsatte minstetid.

13.41: Aktor legger ned påstand om 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, for Steven Dan Danielsen.

Nordheim er dermed av den oppfatning at det ikke foreligger formildende omstendigheter i saken, og ber om lovens strengeste straff for 24-åringen.

Retten tar en kort pause før forsvarer Per Herman Thori-Aamot tar over.

13.40: - Det er ikke tilstrekkelig med tidsbestemt straff etter mitt syn. Pr. i dag er det høy fare for gjentakelse. Det at han er lettere psykisk utviklingshemmet gjør ham ikke mindre farlig. Hans lave evnenivå gjør endringspotensialet vanskeligere. Dette styrker risikoen for nye voldshandlinger i fremtiden, sier Nordheim.

13.30: De sakkyndige har konkludert med at det er høy risiko for at tiltalte vil begå nye, alvorlige forbrytelser i fremtiden. Farevurderingen, sammenholdt med at tiltalte er tidligere straffedømt for vold og trusler, utgjør grunnstammen i aktors forvaringsargument.

— I vår sak har vi en person med dyssosial personlighetsforstyrrelse, og han fyller samtlige seks diagnosekriterier. Han er kald og likegyldig for andres følelser, har meget lav toleranse for frustrasjon, samt lav terskel for aggressive utbrudd. Han har svært lav evne til å føle skyld, han har problemer med å etablere varige forhold, sier Nordheim.

13.25: Aktor mener at heller ikke tiltaltes lave evnenivå bør gi særlig uttelling i form av lavere straff.

— Vi er åpenbart i området 18-21 års fengsel for de forbrytelser han nå skal dømmes for, sier Nordheim, og skifter tema.

Nå vil hun forsøke å overbevise retten om at 24-åringen må idømmes tidsubestemt straff, såkalt forvaring.

13.24: Danielsens intelligensnivå, 71, gjør at han etter straffeloven regnes som lettere psykisk utviklingshemmet. Retten kan dermed gi tiltalte lavere straff enn det som er vanlig.

13.22: Aktor mener tiltaltes tidlige tilståelse ikke bør tillegges vekt.

— Han har ved hjelp av sine fantasiforklaringer, gjort sitt til at politiet har måttet gjennomføre en langt mer omfattende etterforskning enn nødvendig, sier Nordheim.

13.18: Anja Weløy Aarseths mor gråter stille mens aktor går gjennom de kalde fakta i saken.

13.13: Aktor lister opp de momenter hun mener er straffskjerpende i denne saken.

- Dette er en ung jente, ute på joggetur, som blir et tilfeldigoffer for en kynisk og brutal voldtekt, med påfølgende drap.

— Den redsel, smerte og dødsangst hun må ha følt, er umulig å beskrive. Han lar henne ligge igjen med treningsbuksen trukket nedover lårene, og dekker henne til med gress og blader. Det er en gjerningsperson som skaper frykt i et helt lokalsamfunn, sier Nordheim.

Hun mener også at tiltaltes oppførsel etter drapet, bør telle i straffskjerpende retning.

13.10: Straffeutmålingen er neste tema i aktors prosedyre. Nordheim sier at hun vil be om forvaringsstraff for tiltalte, og vil nå redegjøre nærmere for straffens lengde. Forsvareren vil i sin prosedyre sannsynligvis fastholde at det er flere formildende omstendigheter i denne saken, som tiltaltes tidlige tilståelse og hans lave evenenivå.

Nordheim varsler at hun vil ta for seg disse momentene.

13.07: Statsadvokaten tar nå for seg det fjerde og siste punktet i tiltalen: Drapstruslene han kom med mot to polititjenestemenn under en pågripelse i Romsdal, 27. desember i fjor. Nordheim slår fast at Danielsen må dømmes også på det fjerde tiltalepunktet.

13.05: Nordheim finner at tiltalte må dømmes for ransforsøk, voldtekt og drap.

— Det var tiltalte som begikk ransforsøket, før han voldtok og drepte Anja Weløy Aarseth. At han har vært ruset på handlingstidspunktet, fritar ikke for straff. Han skal dømmes som om han var edru. Han var heller ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad, sier hun.

13.00: Aktor går gjennom det hun mener kan legges til grunn om selve drapshandlingen. Rettsmedisiner Inge Morild forklarte onsdag i forrige uke at Aarseth ble kvalt.

- Han kveler henne enten fordi hun gjør motstand når han voldtar henne, for å skjule det han har gjort, eller for å unndra seg straff, sier Nordheim.

— Motivet kan også være ledsaget av at han følte seg mislykket etter at ranet mot Pluto-kiosken ikke lyktes, og at han i sinne bega seg opp i Aksla-området, på vei vestover. Det mislykkede ranet slo en sprekk i hans store selvbilde. De sakkyndige har forklart at han har lav toleranse for frustrasjon, samt lav terskel for aggressive utbrudd, sier Nordheim videre.

12.54: Statsadvokaten redegjør nå for Anja Weløy Aarseths bevegelser i timene før drapet. Som det er kommet frem tidligere, parkerte 21-åringen ved Fagerlia barnehage ca. klokken 18.12. Klokken 18.43 slår både avdødes og tiltaltes mobiltelefon inn på samme celle innenfor den samme basestasjonen.

— Det må være rundt dette tidspunktet at tiltalte tar et låsegrep på Anja, slik at hun ikke kommer seg løs. Han holder henne over munnen, slik at hun ikke får gjort anskrik. Kanskje han retter denne svarte pistolen mot henne. Han retter et slag mot ansiktet hennes, og gjennomfører et seksuelt overgrep.

12.49: Steven Dan Danielsen sitter tilbakelent i stolen og ser på aktor idet hun slår fast at bevisene mot ham er overveldende i ranssaken.

— Alle bevis peker entydig i retning av at tiltalte har vært den som utførte ransforsøket mot Pluto-kiosken, sier Nordheim.

12.42: Påtalemyndigheten mener at Danielsen etter ransforsøket løp nordover, gjennom en kirkegård, og videre vestover mot byfjellet Aksla. Flere vitner har beskrevet å ha sett en tildekket person med mørke klær, hette og solbriller i området.

Aktor trekker frem at politiet har beslaglagt lignende klær, en replica-pistol og et par solbriller hjemme hos 24-åringen. Ett av vitnene merket seg at denne personen hadde en tatovering som er lik den tiltalte har på høyre siden av halsen.

Tiltaltes mobiltelefon ble også registrert i området Kråmyra 32 minutter etter at ransalarmen ble utløst på Pluto-kiosken.

12.40: - Dette er en tiltalt som har narkotikagjeld, og som er i beit for penger. Motivet for ranet synes klart: Tiltalte trengte penger. Han tar med seg sin Glock-pistoletterlikning hjemmefra, og gjennomfører ransforsøket klokken 17.48, sier aktor.

12.35: Statsadvokaten tar retten med tilbake til drapsdagen 28. august i fjor, og viser på et kart hvor 24-åringen har beveget seg. Elektroniske spor sikret via basestasjoner har vist at Danielsen har vært i nærheten av Pluto-kiosken klokken 17.16. 32 minutter senere fikk en kioskansatt det hun i retten har beskrevet som en svart pistol, stukket opp i ansiktet.

— Han beskriver at han har sittet i en Toyota Supra. Men vi finner ingen slik bil på noen av overvåkingskameraene i området i tiden rundt ransforsøket, sier Nordheim.

12.30: Aktor mener det utelukkende er Danielsen som har vært involvert i ugjerningene han står tiltalt for. 24-åringen har i avhør blant annet hevdet at han ikke var alene da han drepte Anja Weløy Aarseth.

— Tiltalte prøver i det aller siste avhøret, etter å ha blitt konfrontert med elektroniske spor i saken, å få det til at en romsdaling har brukt telefonen hans. Det tror jeg retten trygt kan se bort fra, sier Nordheim.

Aktor går innledningsvis gjennom tiltalepunktet som omhandler ransforsøket mot kiosken Pluto. 24-åringen har nektet for ransforsøket helt siden pågripelsen.

12.25: Da er retten satt igjen. Aktor Ingvild Thorn Nordheim deler ut en mappe med kart og bilder til rettens medlemmer. Hun innleder sin prosedyre med å minne retten om at det ikke er hvert enkelt moment som skal være bevist ut over enhver rimelig tvil, men det samlede bevisbildet.

11.30 : Da er partene ferdige med bevisfremleggingen, og retten tar lunsjpause. Etter lunsj er det tid for sluttinnleggene. Dommeren henvender seg til tiltalte, og understreker at han må følge nøye med under disse innleggene. Aktor er først ut med sin prosedyre fra klokken 12.20. BT er tilbake med flere oppdateringer etter lunsj.

11.25: Tingrettsdommer Kjetil Gjøen kommer med flere direkte spørsmål til tiltalte underveis i forsvarerens bevisfremlegging. Dommeren lurer blant annet på om Danielsen har kontakt med sine fire halvsøsken, som bor utenlands.

— Ja, jeg har hatt kontakt med dem nesten hver dag, svarer 24-åringen.

11.15: Etter lunsj vil aktor be om forvaringsstraff for 24-åringen i sin prosedyre. Vilkårene for å idømme forvaring er forholdsvis strenge. Blant annet er det et vilkår at en tiltalt tidligere må ha vært dømt for alvorlige volds- eller seksualforbrytelser.

I tillegg kreves det at det foreligger fare for gjentakelse. De sakkyndige i denne saken har konkludert med at det er høy risiko for at tiltalte vil begå alvorlig kriminalitet i fremtiden.

11.00: Aktor er ferdig med sin dokumentasjon. Forsvarer Per Herman Thori-Aamot har tatt over. Han går gjennom historiske rapporter og uttalelser fra blant andre lærere og PPT-rådgivere, som ble involvert i forbindelse med at Danielsen hadde lærevansker da han var i skolepliktig alder.

10.50: I forrige uke møtte det opp et tjuetall studenter fra Høgskolen i Ålesund for å følge rettsforhandlingene. I dag er det kun 10-15 pressefolk som følger saken fra salen. Anja Weløy Aarseths søsken og kjæreste er ikke til stede.

10.43: Aktor går gjennom tidligere dommer mot Steven Dan Danielsen. 24-åringen er blant annet dømt for vold og trusler. I 2012 ble han dømt for å ha slått sin tidligere samboer.

10.40: Tiltalte var ikke til stede under befaringen mandag morgen, men har fått pålegg om å møte opp i retten til dagens andre sesjon. Han sitter rolig ved siden av sin forsvarer og følger med under aktors dokumentasjon.

10.30: Da er retten satt her i Sunnmøre tingrett. Aller først vil statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim formelt legge frem de bevis politiet har samlet inn i etterforskningen. Hun går blant annet gjennom en legerapport som viser at Steven Dan Danielsen var påvirket av hasj og metamfetamin da han ble pågrepet 4. september i fjor.

Mandag avsluttes rettssaken mot Steven Dan Danielsen, som er tiltalt for å ha voldtatt og drept Anja Weløy Aarseth på sensommeren i fjor.

Før lunsj var retten på befaring ved funnstedet, som ligger på byfjellet Aksla i Ålesund sentrum.

PÅ BEFARING: Bistandsadvokat Einar Råen, kriminaltekniker Kurt Kim Stige i Sunnmøre politidistrikt, aktor Ingvild Thorn Nordheim, forsvarer Per Herman Thori-Aamot og tingrettsdommer Kjetil Gjøen under åstedsbefaring på byfjellet mandag.
Ståle Wattø, NTB Scanpix

Etter lunsj er det tid for avsluttende prosedyrer fra aktor, forsvarer og bistandsadvokat.

Påtalemyndigheten, ved statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, mener samfunnet bør vernes mot tiltalte. Hun vil derfor be om tidsubestemt straff, forvaring, for 24-åringen.

Forsvarer Per Herman Thori-Aamot vil prosedere på at en lang, ordinær fengselsstraff er nok.

Bistandsadvokat Einar Råen vil argumentere for familiens krav på til sammen 550.000 kroner mot tiltalte. Kravet er ikke bestridt.

ORDINÆR STRAFF: Drapstiltalte Steven Dan Danielsen (24) bør få ordinær, tidsbestemt straff, mener hans forsvarer, Per Herman Thyri-Aamot.
GUSTAV KVAAL