I dag la skolebyråd Tomas Moltu frem «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2007-2008». Den viser status på de fleste områder innen skolen.

Ressurser:

Bergen bruker mindre på skole enn de fleste andre kommuner, både sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignet med de største kommunene i landet. Dette til tross for at Bergen har en høyere utdannet lærerstab og dermed høye lønnsutgifter sammenlignet med de andre storbykommunene

Lærertetthet viser hvor mange elever som må dele på en lærer i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Selv om lærertettheten trolig er noe forbedret de siste årene, har bergensskolen flere elever per lærer sammenlignet med de andre storbykommunene.

Lærerne:

Lærerne i Bergen er bedre utdannet enn i landet som helhet sammenlignet med andre store kommuner.

Andelen lærere i bergensskolen uten faglig fordypning er kraftig redusert de siste tre årene.

Andelen lærere uten utdanning i matematikk er mer enn halvert. Andelen lærere uten utdanning i naturfagene er nesten halvert. Flere enn ni av ti norsklærere har fordypning i faget.

På småskoletrinnet (1.-4. klasse) har færre enn fire av ti engelsklærere noen som helst fordypning i faget. På mellomtrinnet (5.-7. trinn) er det færre enn halvparten som har faglig fordypning i engelsk og på ungdomstrinnet har hver tredje engelsklærer ingen utdannelse i faget.

Resultater:

Som BT har omtalt flere ganger, scorer elvene i bergensskolen godt over landsgjennomsnittet og best av de store byene på de testene som virkelig teller, nemlig avgangskarakterene i 10. klasse. Det gjorde de bergenske ungdommene både i 2007 og 2008.

På nasjonale prøver for 5. og 8. klasse havnet Bergen et stykke ned på listen (dårligst av storbyene) i 2007. Resultatene for 2008 viste en klar bedring.

Spesialundervisning:

Andelen elever som Bergen som mottar spesialundervisning økte med nesten 25 prosent fra 2002 til inneværende skoleår. Sammenligning med de andre storbyene Bergen (2005-2007) har Bergen ligget rundt snittet når det gjelder hvor stor andel av elevene som mottar spesialundervisning, men gitt disse elevene færre timer spesialundervisning.

Sjekk hvordan Bergen kommune beskriver tilstanden i bergensskolen her

Bjørn Asle Grimstad