Et dypdykk i partiprogrammene for Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet avdekker ikke stor uenighet. De gikk alle til valg på færre, men større kommuner, og fjerning eller endring av fylkeskommunen som vi kjenner den i dag.

De blå mest drastisk

Fremskrittspartiet går lengst bort fra dagens modell i sitt program. De vil legge ned fylkeskommunen, og overføre deres oppgaver til staten, kommunene og private aktører. Partiet vil at Stortinget skal vedta hvilke kommuner som skal, eller må, slå seg sammen. Slik vil Frp gi innbyggerne mer effektive og lokalt styrte kommuner, ifølge programmet.

Høyre er litt mindre bombastisk. men deres mål er også å avvikle fylkeskommunen, og overføre oppgave til kommunene. Det gjelder felt som samferdsel, videregående skole. Målet er mer robuste kommuner. Om det oppstår konflikt mellom kommuner og staten, skal disse løses av en tvistenemnd, også kalt er forvaltningsdomstol. Flere land i Europa har valgt en slik modell.

Mildere i sentrum

Også Venstre og KrF vil gjøre endringer i dagens kommune og fylkeskommunestruktur. Men ikke så brått. Venstre vil vurdere fylkeskommunen etter at en kommunereform er gjennomført, for de mener dagens fylkeskommune ikke er tilpasset fremtiden utfordringer. Stortinget skal sette et måltall for hvor mange kommuner vi skal ha, men det skal i utgangspunktet være kommunene selv som velger partnere ved sammenslåing.

Kristelig Folkeparti formulerer seg slik:

— Flere kommuner kan ha nytte av å slå seg sammen, og Stortinget bør påskynde en slik prosess. Og det vil være en stor fordel med størst mulig grad av enighet på lokalt nivå.

KrF vil ikke det tredje forvaltningsnivået til livs, men de ser for seg større og mer slagkraftige regioner enn dagens 19 fylkeskommuner. KrF understreker at disse regionene må styres av folkevalgte organer.

STORKOMMUNENE: Kommunekartet i Hordaland må tegnes på nytt. Spørsmålet er hvor mange og hvilke kommuner som skal slås sammen. Skal de borgerliges mål om å få ned antallet kommuner til rundt 100, kan Hordalands 33 kommuner bli til 6 gigantkommuner.