Høyre

"Ferdigstille Bergensprogrammet og realisere byggingen av Skansetunnelen for å fjerne belastningen på vegsystem gjennom sentrum og over Bryggen."

"Realisere Ringveg øst, fra Midttun til Vågsbotn, for å redusere trafikkmengde og forurensning i Bergensdalen, og gi bedre fremkommelighet i Arna bydel."

"Sikre realisering av tunnel fra Danmarks plass til Minde, og jobbe for en mer effektiv løsning for spagettikrysset på Danmarks plass hvor landareal frigjøres til byutviklingsformål."

"Fortsette utbygging av Bybanen til flere bydeler."

"Bygge flere og gjennomgående sykkelveier i alle bydeler."

KrF

"KrF vil ha Bergensregionen på skinner. Bybanen må videreføres til Flesland, Åsane, Haukeland og Bergen Vest. Bergen må være en pådriver for å få Bybanen videre også til nærliggende kommuner."

"Som et langsiktig grep for å redusere trafikken gjennom Bergensdalen og dermed bedre luftkvaliteten på Danmarks plass, vil KrF kjempe for at europaveien (E39) legges utenfor sentrumsnære områder i Bergen."

"Å legge trafikken under bakken er avgjørende for å sikre våre innbyggere renere luft. Derfor vil KrF gi realisering av Mindetunnel høy prioritet."

"KrF vil gjøre det enklere å benytte sykkel som transportmiddel. Derfor ønsker vi atskilte gang— og sykkelveier og et helhetlig sykkelnett i Bergen."

AP

"Bybanen skal nå Flesland innen 2015, og skal videreføres til Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord raskest mulig."

"Arbeiderpartiet vil jobbe for at det bygges gang- og sykkelstier i kommunen for minst 80 millioner kroner i året."

"Ringveisystemet må bygges ut på en slik måte at Bergens sentrale deler skjermes mest mulig for gjennomgangstrafikk."

Sp

"Bygge bybane til Flesland, Åsane, Loddefjord/Fyllingsdalen og omegnskommunene"

"Påse at bystyrets vedtak om en offensiv sykkelstrategi blir sikret tilstrekkelige midler og gjennomført etter planen."

"Jobbe for effektive trafikkårer rundt bykjernen."

"Støtte planlegging og realisering av Nyborgtunnelen, Sotrasambandet og ny Ringvei øst."

Venstre

"Venstre vil at Bybanen skal bli bærebjelken i kollektivtransporten i Bergen. Vi vil samarbeide med fylkeskommunen om videre utbygging til Flesland innen 2014 og til Åsane innen 2018. Bybanen må planlegges til Fyllingsdalen og Loddefjord."

"Nyttetrafikk må sikres gjennomgang, lang Nordnestunnel og Fløyfjellsalternativet av Skansetunnelen må bygges – men minst mulig tungtrafikk skal gjennom sentrum."

"Prioritere gode ringeveiesystemer fremfor flere innfartsårer til sentrum."

"Garantere for bygging av flere gjennomgående sykkelveier."

"Bygge sykkelveier langs både eksisterende og fremtidig bybanetrasé"

SV

"Bybanen skal bygges ferdig til Lagunen og Handelshøyskolen, videre sørover mot Flesland, nordover mot Åsane og vestover mot Fyllingsdalen. Trolleybusslinjen (linje 2) bør forlenges til Paradis og Fyllingsdalen."

"Det skal bygges et sammenhengende sykkelveinett i Bergen, og at alle skolebarn skal kunne sykle og går trygt til skolen. Det skal være gode løsninger for å kombinere kollektiv, sykkel og gange."

Vi har utelatt Frp og Rødt, siden disse partiene er motstandere av bompenger.