Byområde Strukturtiltak
Arna
Garnes b. og Trengereid slås sammen til en skole fra skoleåret 2011/2012. Begge skoleanleggene vil fortsatt være i bruk.
Bygge ny ungdomsskole i Arna til erstatning for Garnes ungdomsskole og ungdomstrinnet på Ytre Arna. Skolen plasseres på Seimsmyrane. Forventet ferdigstillelse 2015/2016.
Elevene fra Indre Arna overføres til Ådnamarka fra 2011. Bygningsmassen til Indre Arna skole tilbakeføres til Bergen kommunale bygg.
Bergenhus
Deler av skolearealet ved Møhlenpris skole frigjøres til barnehageformål.
Fana
Riple og Ulsmåg slås sammen til en skole fra skoleåret 2011/2012. Begge skoleanleggene vil fortsatt være i bruk.
Ved Smørås skole frigjøres 690m2.Oppveksttun vil bli vurdert på Skjold i barnehagestruktursaken.
Fyllingsdalen
Byrådet vil legge frem egen sak om Løvås, der en foreslår å fristille skolearealene til kulturformål Barnehagedelen opprettholdes. Saken vil bli sendt på høring.
Laksevåg
Ytrebygda
Årstad
Utvide kapasiteten i bydelen ved å overta ISB's lokaler.
Landås skole får permanente arealer i tidligere Ulriken skole fra høsten 2012. Høyblokken rehabiliteres og i tillegg vil skolen få noe utvidelse slik at kapasiteten øker fra 400 til 450 elever.
Åsane
Opprettholde ungdomstrinnet ved Eidsvåg. Frigjøre en del av tomtearealet tilknyttet småskolepaviljongen. Tomtearealet vil bli vurdert solgt.
Legge ned Kollåsen grendaskole. Kapasiteten utvides på hovedskolen. Salg av Kollåsen grendaskole når hovedskolen er utvidet.
Marikollen og Mjølkeråen skole slås sammen til en skole fra skoleåret 2011/2012.
Kyrkjekrinsen skole legges ned fra 2013 når Leikvang er bygget. Det gjennomføres gradvis avvikling av barnetrinnet fra skoleåret 2011/2012 ved at de nye førsteklassingene ikke starter ved skolen.

Prioriterte investeringstiltak 2011-2014:

Skoler Aktuelle investeringstiltak 2011-2014 Tiltak senere
Arna:
Garnes b. Ferdigstillelse av planlagt prosjekt.
Ådnamarka Ferdigstille byggeprosjektet.
Garnes u/ungdomstrinn Ytre-Arna Ny skole i Seimshola for ungdomsskoleelevene i Arna byområde. Forventet ferdigstillelse 2015/2016.
Bergenhus
Hellen Utvide/rehabilitere til 400 elever.
Nordnes Etablere oppveksttun.
Fana
Hop Bygge basketballhall.
Sædalen Ferdigstille 2. byggetrinn.
Skjold Etablere volleyballhall til 2012/2013.
Nattland Utvide/rehabilitere til Nattland til 600 elever, samt flytte Pinnelien barnehage og Hunstad skole til Nattland.
Ulsmåg Utvide/rehabilitere til 600 elever.
Fyllingsdalen
Bønes Bygge ny flerbrukshall
Laksevåg
Alvøen Utbedre adkomst og parkeringsforhold. Utbedre deler av avstengt bygg til skoleformål.
Damsgård Rehabilitere og vurdere utvidelse fra 400 til 450 elever.
Holen Rehabilitere ungdomsskoledelen.
Ytrebygda
Søreide skole Bygge ny skole for 600 elever
Skeie/Søråshøgda Utvide kapasiteten med til sammen 200 elever. Bygge volleyballhall i Råstølen.
Etablere gangvei fra Søråshøgda skole mot Råstølen.
Årstad
Landås Etablere permanente arealer i tidligere Ulriken skole fra 2012. Høyblokken rehabiliteres og i tillegg kommer noe utvidelse slik at kapasiteten øker fra 400 til 450 elever. Skolen omgjøres til oppveksttun.
Ny-Krohnborg Rehabilitere og utvide skole- og barnehageanlegget, med kulturlokaler og flerbrukshall til 2012
Åsane
Rolland Utvide kapasiteten på Rolland slik at Kollåsen kan legges ned.
Leikvang Bygge Leikvang ungdomsskole til 500 elever.
Blokkhaugen/Haukedalen Etablere gangveier fra Blokkhaugen skole til Myrdal idrettspark og eventuelt en gangvei fra Myrdalsvegen til Myrdalskogen.

Fornuftige forslag? Si din mening!