Allerede i 2004 skrev BKK og Statnett, i en felles rapport om kraftforsyningen til regionen, at det «vil være begrensninger i bergenssnittet ... Eksisterende nett internt i BKK-området har begrenset overføringskapasitet fra Evanger og Samnanger og vestover».

BKK vurderte lenge å bygge en ny ledning fra Samnanger til Arna. Den er nå skrinlagt. De har i stedet søkt om konsesjon for en ny høyspentlinje fra Mongstad til Kollsnes. De har varslet at en søknad om å forlenge denne fra Mongstad til Modalen vil bli oversendt i høst.

I konsekvensutredningen for linjen fra Mongstad til Kollsnes fra 2007, skrev BKK at bergensområdet i dag forsynes fra to hovedledninger. «Disse ledningene har ikke, selv med dagens forbruk, kapasitet nok til å forsyne området med vanlige krav til reserver».

De konstaterte også at «Statnett planlegger å forsterke BKK-området ved å bygge en ny 420 kV forbindelse mellom Sima og Samnanger. Eksisterende nett internt i BKK-området og mot Kollsnes har begrenset overføringskapasitet».

I BKKs sist offentliggjorte kraftsystemutredning fra juni i år er konklusjonen klar:

«Det har tidligere vært utredet ulike alternativer for å styrke forsyningssikkerheten til bergensområdet. En videreføring av 300 kV forbindelsen Mongstad-Kollsnes til Modalen er vurdert som det beste tiltaket.

Likevel sendte statsminister Jens Stoltenberg ut en pressemelding 2. juli hvor hensynet til bergenserne ble fremhevet. Her står det:

«Regjeringen har hatt en grundig prosess for å finne en løsning på den sårbare kraftsituasjonen i bergensområdet. – Ulike alternativer har vært vurdert, men de faglige rådene viste at den beste løsningen for å gi nødvendig forsyningssikkerhet er utbygging av en kraftledning mellom Sima og Samnanger, sier Stoltenberg.

Statsministeren er opptatt av at denne beslutningen vil trygge forsyningssikkerheten til et av landets største befolkningssentra».