RØDT: Vil ha gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken. Rushtidsavgift og dyrere bensin i byene enn i distriktet.

SV: All økning i samferdselsbudsjettet bør gå til klimavennlig transport. SV lover 10 milliarder kroner mer til jernbane hvert år, og vil starte byggingen av høyhastighetstog innen 2015. SV vil belønne kommuner som innfører rushtidsavgift eller andre tiltak som reduserer biltrafikken, og straffe dem som kun satser på vei.

AP: Vil satse på kollektivtrafikk og sykkelveier i storbyene og bygge ut veinettet ellers i landet. Flere ungdomsrabatter på kollektivtrafikk. Legge om bilavgifter slik at det lønner seg å ha bil som forurenser lite. Aps togsatsing prioriterer InterCity-triangelet på Østlandet, men partiet vil også øke godstrafikken på skinner og utrede høyhastighetstog.

SP: Vil ha hyppigere avganger og kollektivfelt for buss, og støtter bybane i de store byene. En nasjonal ruteinformasjon skal gjøre det enklere å finne frem. Vil ha veiprising i byene. Veinettet skal rustes kraftig opp, med én milliard kroner til rassikring. Sp vil bygge dobbeltspor på Østlandet og ruste opp alle jernbanestrekninger til 200 km/t.

VENSTRE: Har som mål å doble antall kollektivreiser innen 2020. Storbykommunene skal få ta over ansvaret for kollektivtrafikken. Staten skal bidra til bybaneløsninger. All transportvekst mellom de største byene bør skje med jernbane. Oslo-Bergen skal ta fire timer med tog i 2020. Venstre vil forby salg av biler som kun går på fossil energi fra 2015.

KRF: Vil ha en egen klimaavgift på alle flyreiser. KrF vil utrede hurtigtog, men ønsker ikke at det skal gå på bekostning av eksisterende baner. De skal nemlig rustes opp etter tur. KrF åpner for flere veiprosjekter med prosjektfinansiering og private utbyggere. Felles kollektivkort skal gjelde over hele landet.

HØYRE: Vil bruke mer av avkastningen fra oljefondet til veier og annen samferdsel. Vil ha kraftig økning av investeringstakten, og prioritere prosjekter med stor kost/nytteverdi. Opprette eget vedlikeholdsfond for vei og bane. Høyre vil styrke lokalbanetilbudet i de folkerike områdene og bygge dobbeltspor på Østlandet. Flere av NSBs strekninger skal konkurranseutsettes.

FRP: Stamveiene skal prioriteres som de viktigste transportårene, bli fergefrie og få fire felt. Private selskaper inviteres til å bygge, drive og finansiere prosjekter. Frp vil selge NSB og oppheve togmonopolet på persontransport. All kollektivtrafikk skal på anbud. Frp avviser rushtidsavgift og andre restriksjoner på bilbruk.