Arbeiderpartiet vil gi garanti om skole, arbeid eller tiltak til unge under 20 år og en oppfølgingsgaranti til dem under 25. Ap vil øke antall lærlingplasser i offentlig og privat sektor, gjøre de teoretiske fagene på yrkesfaglige studieprogram mer praksisnære og gi flere tilbud der deler av videregående opplæring foregår i arbeidslivet

KrF vil fjerne arbeidsgiveravgift for bedrifter som tar inn lærlinger, skape tiltaksplasser for unge arbeidsledige i offentlig sektor, gi bedre oppfølging av dem som blir ledige uten å ha rett på dagpenger og øke antallet studieplasser både i videregående skole og i høyere utdanning.

Fremskrittspartiet er opptatt av at alle som kan skal delta i arbeidslivet, men mener at alle mennesker har ansvar for å sørge for seg selv og sin inntekt. Partiet vil gjøre det lettere for bedrifter å ha midlertidig ansatte fordi det gir viktig erfaring og arbeidstrening.

Høyre vil at unge som oppsøker et sosialkontor umiddelbart skal møtes med tilbud om ulike «snu i døren»-prosjekter. Kunnskap er det viktigste virkemidlet for å hjelpe folk inn i arbeid. Høyre vil sørge for at færre faller fra ved å styrke rådgivningstjenesten i videregående skole, satse på individuell oppfølging og sørge for den kunnskapen som skal til for å fullføre skolen.

Rødt jobber for en ungdomsgaranti med rett til utdanning eller arbeid for alle under 25 år, rett til arbeidsledighetstrygd uten tidsbegrensning og uten krav til minimumsinntekt eller tidligere arbeidstid.

SV har arbeid til alle som et absolutt hovedmål sin økonomiske politikk. Partiet vil utvide dagens ungdomsgaranti slik at alle under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller opplæring innen tre måneder. Offentlige tiltak må bidra til å skape og redde arbeidsplasser og sikre økonomien til dem som faller utenfor arbeidslivet.

Venstre vil satse på små— og mellomstore bedrifter slik at flere settes i stand til å ansette. Partiet vil halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger, ha flere

traineestillinger i stat og kommune, tillate større grad av midlertidig ansettelser og styrke innholdet i bachelorgraden i høyere utdanning.

Senterpartiet har programfestet å øke lærlingtilskuddet, og vil stille krav om lærlinger til bedrifter som vinner større kommunale anbud. Sp vil ta et krafttak mot frafall i videregående skole ved mer praktisk opplæring i ungdomskolen og mindre teoritunge yrkesfag. Partiet vil gi mulighet til å skape egen arbeidsplass ved å styrke Ungt entreprenørskap økonomisk.