Som aktiv samferdselspolitiker i Bergen Høyre og i Bystyret i en årrekke, ønsker jeg her å presisere de standpunkter og holdninger mitt parti og jeg har i noen konkrete samferdselsspørsmål.

Bergensprogrammet skal fullføres. Det innebærer bygging av Bybane til Nesttun, Ringvei vest fra Sandeidet til Dolvik, og en Skansentunnell. I tillegg kommer gang— og sykkelveier, opprusting av gater og byrom samt trafikksikring.

I neste fireårsperiode vil Høyre starte arbeidet med å forlenge bybanen til Lagunen, samt bygge neste etappe av Ringvei vest fra Sandeidet til Liavannet. På sikt vil vi vurdere bybane mot Flesland og mot NHH. Finansiering av investeringer og drift er en enorm utfordring, og det er vår klare holdning at statlige midler må på plass i langt større grad enn til nå. Fortsatt bompengeinnkreving vil likevel være nødvendig, men Høyre sier nei til usosial vegprising og rushtidsavgifter.

Bergen må i økende grad fremover akseptere at våre nabokommuner vil ta en stor del av veksten i innbyggertall og i arbeidsplasser. Mobilitetskravet mellom bydeler og kommuner vil øke, hva enten man reiser kollektivt eller privat, eller frakter varer. Nye samband må planlegges og bygges snarest. Jeg nevner de viktigste ; Nytt Sotrasamband , pr. bro eller pr. undersjøisk tunnell. Flere alternativer vurderes nå før politiske vedtak skal fattes. Som kortsiktige tiltak vil vi vurdere ekspressbåt og ekspressbusser.

Ny E-39 fra Os til Bergen er traseregulert, og arbeidet startet opp. Det kommende nye tunnellsystemet ved Lagunen vil gi store tidsbesparelser og miljøgevinster. En Nyborgtunnell fra Åsane sentrale deler til Nordhordlandsbroen er på papiret, men må forseres. Det samme gjelder en Arnatunnell , som vil skåne Åsane og Arna for gjennomgangstrafikk, samt en ny Ringvei øst fra Indre Arna til Nesttun. Dobbeltspor for jernbanen gjennom Ulriken er en selvfølge, og i kombinasjon med lavere takster vil dette fortsatt bli en meget benyttet "bybane" for personreiser.

Både på det eksisterende og det kommende veinett vil kollektivfelt og sambruksfelt bli tatt i bruk, gitt de lokale fysiske forutsetninger. Prioritet for kollektivtrafikk i viktige kryss er en selvfølge, og Høyre vil fortsatt kjempe for lavest mulige billettpriser, også på gjennomgående samband. Buss- og banemateriellet må være i toppklasse, slik at det blir fristende å bruke også for de mest innbitte bilister. Forbud mot bruk av mobiltelefon kunne jo være en god begynnelse !

Dagens byrådspartier har fått byens økonomi under kontroll. Det bør innebære at vårt vedlikehold av veier, banelegemer, fortauer, åpne plasser m.v. blir tilfredsstillende utført, både sommer som vinter. Vårt parkeringsregime er idag rimelig godt tilpasset behovet, gitt at Klostergarasjens ekstra plasser blir tatt i bruk når formalitetene er på plass. Anvisningstavler for ledig parkering i de store anleggene vil komme på plass om ikke lenge, så ørkesløs letekjøring etter plass vil reduseres sterkt. Parkeringsanlegg i tilknytning til knutepunkter for kollektivtrafikk er under planlegging, og kanskje burde vi vurdere et såkalt tomgangsforbud i Sentrum.

Det er vel for mye å håpe på at den rødgrønne regjering kommer med en vrakpantordning for gamle og forurensende biler, isåfall får Høyre ta saken opp til Stortingsvalget i 2009.

Min appell til byens velgere er at Høyre gis fornyet tillit som det ledende byrådsparti. Innenfor samferdselssektoren er det Høyre som best kan levere det Bergen trenger av rasjonell og miljøvennlig transport av personer og varer, basert på økonomi, tilgjengelighet og fremkommelighet, hva enten det skjer på gummi- eller stålhjul.

Hans Edvard Seim, Høyres listekandidat nr. 11