Byrådslederavdeling:

1. «Opprette bydelshus/kulturhus i alle bydeler»

BTs kommentar:

Fana og Fyllingsdalen mangler kulturhus. Beregninger i tidligere økonomiplaner har anslått driftskostnadene (inkl husleie) ved disse til henholdsvis 7 mill og 3,5 mill.

2. «Øke den kommunale støtte til kulturhuset USF»

BTs kommentar:

En dobling av driftstilskuddet til USF utgjør ca. 1,8 mill.

3. «Videreutvikle Barnas Hus»

BTs kommentar:

En økning av tilskuddet eksklusiv husleie på 25 prosent utgjør ca. 0,5 mill

4. «Videreutvikle Bergen Internasjonale Kultursenter»

BTs kommentar:

En økning av tilskuddet eksklusiv husleie på 25 prosent utgjør ca. 0,5 mill

5. «Tilbakeføre Grieghallen som kommunalt kulturhus — ikke messehall»

BTs kommentar:

Grieghallen mottar i 2003 ca 1,9 mill i driftstilskudd fra Bergen kommunen. I tillegg ytes refusjon til lag og organisasjoner med 0,6 mill, samt at kommunen dekker renter/avdrag på lån med 1,2 mill. En omgjøring til kulturhus vil kreve et betydelig økt tilskudd fra kommunen.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett:

6. «At barnehageplass skal være gratis.»

BTs kommentar:

For kommunale plasser vil dette koste ca. 85 mill. Hvis også private regnes med, blir summen drøyt 300 mill. Tallet tar utgangspunkt i full barnehagedekning og en statlig maksimalsats på drøye 1700 kroner.

7. «20 elever i hver klasse.»

BTs kommentar:

I 2002/2003 var det 29151 elever og 1279 klasser. Med 20 elever i hver klasse, vil dette gi 178 flere klasser. Pris pr. klasse i snitt er ca. 800.000 kroner. (barne- og ungdomsskole sammen). Dette er rene undervisningskostnader (lønn, utstyr, lærebøker m.v.) Bare økt klassetall ville gi en merutgift på 142 mill. I tillegg kommer økte skysskostnader. Det må og bygges nye skoler for å få plass til elevene. Åtte nye barneskoler med to paralleller til 90 millioner kroner hver og fem nye ungdomsskoler med fire paralleller til samme pris.

8. «Raskere gjennomføring av inneklimatiltakene og egne renholdere og vaktmestere på hver skole.»

BTs kommentar:

Inneklima: Her er det brukt ca. 106 mill. av en samlet kostnad på 186. Det gjenstår 75-80 mill. Av disse er 30 mill. bevilget i 2003, men foreløpig ikke tillatt brukt i påvente av Fylkesmannens godkjenning. Ca.45-50 mill. mangler derfor ennå finansiering.

9. «Flere timer til klassedeling, alternative læringsformer, tilpasset undervisning.»

BTs kommentar:

Én time pr. klasse pr. skoleår koster 23,8 mill. I tabellen har vi beregnet utgiftene med tre timer ekstra pr. klasse pr. uke.

10. «At PP-tjenesten får flere stillinger.»

BTs kommentar:

For én stilling kan det regnes 550.000 + kostnader til lokaler. Vi tar utgangspunkt i at det åtte PP-kontorene får en stilling hver.

Byrådsavdeling for helse og bydeler:

11. «Opprette rådgivningskontor for hørselshemmede.»

BTs kommentar:

Koster 0,7 mill. kroner.

12. «At sosialhjelpsatsene heves til 80 % av minstepensjon.»

BTs kommentar:

Er beregnet å koste 133 mill.

13. At bemanningen på sosialkontorene styrkes for at flere mennesker skal få bedre rådgivning og hjelp.

BTs kommentar:

Styrking av de ti kontorene med tre stillinger hver vil beløpe seg til ca 12,0 mill.

14. «å styrke kommunens innsats i forebyggende barnevern»

BTs kommentar:

24 stillinger innebærer en merutgift på ca 9,6 mill.

15. «Det bygges eller kjøpes 100 boliger per år til personer med funksjonshemning.»

BTs kommentar:

a. Investering: 100 boliger a 1,8 mill = 180 mill. På fire år blir dette 740 millioner kroner

b. Driftskostnad: 0,5 mill pr. bolig. Dvs. driftsutgifter på 50 mill pr. år(/for 100 boliger). Etter fire år blir driftsutgiftene 200 mill. kr. i året.

16. «Dagtilbud og et anstendig aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming.»

BTs kommentar:

Driftskostnad pr. år: 100 plasser a 0,5 mill = 50 mill. 200 plasser blir 100 mill. kr.

17. «Å gjeninnføre sykebesøk i hjemmene, gjennom legevaktsordning i bydelene.»

BTs kommentar:

Avhenger av kapasitet og inntektsside. Anslag ca. 1,5 mill. Dette er basert på en sentral ordning. En bydelsordning vil være atskillig dyrere.

18. «Styrket akuttberedskap ved Bergen legevakt.»

BTs kommentar:

Tre legestillinger vil koster ca 2,0 mill. kroner.

19. «Styrket skolehelsetjeneste.»

BTs kommentar:

En ny helsesøster i hver bydel vil koste ca 3,2 mill. kroner.

20. «At feltarbeidet i oppsøkende avdeling dekkes med team i alle bydeler.»

BTs kommentar:

Det mangler feltarbeiderteam i fem bydeler. 15 stillinger koster ca. 6,0 mill. kroner.

21. At åpen omsorg bygges ut tilstrekkelig til å nå alle, også eldre med mindre hjemmehjelpbehov. Vi vil styrke bemanningen i bydelene for å kunne gi mer hjelp til de eldre.»

BTs kommentar:

Å øke antall stillinger i hjemmetjenesten med 10 prosent krever ca 200 nye stillinger. Det vil koste 80,0 mill. kroner.

22. At alle som har behov for sykehjemsplass får det og enerom dersom de ønsker det.

BTs kommentar:

Driftskostnader pr. sykehjemsplass: ca 0,5 mill. Investering pr plass: ca 2,0 mill. Våre tall tar utgangspunkt i 200 sykehjemsplasser utover det bystyret har lagt opp til.

23. Flere pleiestillinger og bedret legetilsyn på hvert sykehjem.

BTs kommentar:

a. Bedret legetilsyn: ca 7,0 mill.

b. Øke pleiefaktoren med 0,1, dvs. ca. 10 prosent flere pleieansatte koster 110 mill. kroner.

24. Fullverdige kjøkken på nye sykehjem

BTs kommentar:

Forutsetter at spørsmålet går på produksjonskjøkken. Investeringen vil beløpe seg til 150-200 mill. Driftskostnadene vil dessuten øke.

25. Trygghetsalarm til alle som trenger det.

BTs kommentar:

Dersom alle over 80 år skal få trygghetsalarm: Investering 12,5 mill. kr. Driftskostnader 7,2 mill. kr. pr år.

26. Sterk reduksjon av egenandeler på hjemmetjenester og pleietilbud.

BTs kommentar:

Inntekt på egenandel til hjemmetjenestene er på ca 14,3 mill. Satsene er betydelig lavere enn i andre storbyer. En halvering av satsene vil bety et inntektstap på ca 7,0 mill.

Byrådsavdeling for miljø, byutvikling og tekniske tjenester:

27. «Å rekommunalisere kollektivtransporten ved at det opprettes en kommunal virksomhet som eier og driver busser og bybane. I tillegg skal virksomheten ha hånd om parkeringspolitikk slik at målsettingen om en mer miljøvennlig transport i Bergen kan nås.»

BTs kommentar:

Å kjøpe de aksjene i Gaia Trafikk vi ikke eier vil beløpe seg til mer enn 100 mill. kr. i investering dersom verdivurdering av fondsforvalter Hogne Tyssøy i BT 22. mai har rett.

28. Det bygges 500 utleieboliger.

BTs kommentar:

2+3+4 roms boliger, antatt snittpris på 1,5 mill pr. enhet Dette skulle gi en kostnad på 750.000.000,-.

29. «Husleien i kommunale boliger settes til maksimum 20 prosent av leiers lønn, lån eller pensjon.»

BTs kommentar:

I dag betaler enkelte mindre enn 20 prosent, mens maks er 28 prosent av inntekten. Bostøtteseksjonen anslår at en leiebegrensning vil koste om lag 15-20 mill pr. år.

30. «Kommunen bruker retten til å kjøpe 10 prosent av leilighetene i nye borettslag.»

BTs kommentar:

Avhenger av hvor mange og hvor dyre borettslagsleiligheter som bygges årlig. Ved et volum på 80, vil kommunen måte kjøpe 8 stk, og prisene antas å ligge på fra 1,2-2,2, med en snitt på 1,7 mill. Dette gir en kostnad på 13,6 mill.

Annet:

31. «Å arbeide for at kontrollorgan som kommunerevisjon, byombud og kontrollutvalg får nødvendige ressurser og har en selvstendig funksjon i forhold til politisk- og administrativ ledelse i Bergen kommune.»

BTs kommentar:

Revisjonen og byombudet koster drøyt 15 mill. En styring på 25 prosent betyr knapt 4 mill. i ekstra utgifter pr. år.

32. «SV vil redusere busstakstene i Bergen til 15 kroner.

BTs kommentar:

For Gaia alene utgjør dette et inntektstap på 100 millioner kroner, som delvis oppveies av øket trafikk. Som igjen gir økte utgifter i form av flere busser og flere sjåfører. Skal dette også gjelde for HSD kan netto merutgift bli 100 millioner kroner. SV vil dekke dette ved å ta fra bompengeinntektene til å drifte kollektivtrafikken. Skal alt tas derfra kan det bli vanskelig å finansiere alle miljøtiltak og bybane.