Bystyret nøyde seg i gårsdagens møte med å enstemmig støtte skrivet fra kommunaladvokat Helge Strand.

Hovedpoenget nå er at alle som søker skal behandles individuelt, trolig av kommunens forsikringsselskap. Til grunn for erstatningene legger bystyret «produktansvarslovens bestemmelser og alminnelige erstatningsrettslige prinsipper».

Selv om politikerne ikke har laget en liste, nevner likevel kommuneadvokaten noen typiske utgifter som vil bli erstattet:

  • Legehonorar
  • Medisinutgifter
  • Reise til lege
  • Tapt arbeidsinntekt som ikke dekkes av trygd (f.eks. selvstendig næringsdrivende red.mrk.).

I tillegg til Strands eksempler mener jussprofessor Nils Nygaard ved Universitetet i Bergen at disse har krav på erstatning:

n Studenter som mister et semester (eller mer) på grunn av sykdommen. Forsinkes studiene ett år, har de krav på erstatning tilsvarende en årslønn (fordi de kommer ett år senere ut i arbeidslivet).

n Arbeidsgivere som har lagt ut sykepenger (arbeidsgiver må betale sykepengene de første 16. dagene av en sykemelding).

De som aldri blir frisk

Det er fremdeles mange som ikke er blitt friske av Giardia-epidimien. Kommuneadvokaten sier indirekte at de som aldri blir friske kan få erstatning, selv om han er optimist på de syke (og kommunens) vegne:

«Da samtlige pasienter forhåpentligvis blir fullstendig helbredet, vil ansvar for framtidige utgifter og framtidig ervervstap trolig ikke aktuelt».

Kommuneadvokaten skriver her om økonomisk tap. Men jussprofessor Nils Nygaard (BT 5. april 2005) sier de som får varige men også har erstatning for «tap av livsutfoldelse». Det er der med andre ord ikke noe krav om at sykdommen skal gå ut over arbeidsevnen eller fremtidig inntekt. Erstatningene her følger en fast tabell, og kan komme opp i flere hundre tusen kroner.

Føler du deg truffet, bør du likevel vite at du vil bli møtt med en rekke krav for å få erstatning for varig sykdom.

Blant annet må en medisinsk sakkyndig si at du har fått varige skader. Det vil også bli stilt spørsmål ved årsakssammenhengen mellom sykdommen og Giardia-smitten, noe kommuneadvokaten nevner spesielt i sitt notat.