Landbruksdirektør Ole Bakkebø sprengte bort et fjell i strandsonen og anla ny vei på eiendommen i Lindås. Nå vil Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ha en forklaring på hva som har skjedd.

Fylkesmannen har gjort seg upopulær blant mange som har sjøeiendommer på grunn av håndhevingen av byggeforbudet i strandsonen.

En av de øverste lederne hos nettopp Fylkesmannen i Hordaland, landbruksdirektør Ole Bakkebø, har selv kunnet gå i gang med et svært omfattende arbeid på sin flotte eiendom på Lygra i Lindås. Bakkebø har bokstavelig talt sprengt bort et helt svaberg som ligger helt sjøkanten på den lille gården hans.

Brukte estetikk som grunn Bakkebøs sprengningsak har gått et uvanlig løp i Lindås kommune. Arbeid har vært godkjent muntlig og gjennom møtereferat med kommunen. Saken har aldri blitt behandlet som en dispensasjonssak.

Hele sprengningsjobben kom til som en justering av arbeidet Bakkebø tidligere hadde fått godkjent. I 2006 fikk han tillatelse til å bygge kai, molo og sprenge noe fjell i fjøren ved naustet sitt.

Begrunnelsen Lindås den gang oppga for å gi dispensasjon for byggeforbudet i strandsonen var ganske spesiell.

«Grunngjevinga for dette er at området blir meir attraktivt og vil også kunne nyttast av ålmenta på ein heilt annan måte enn det som er tilhøvet i dag. Estetisk og landskapsmessig vil området etter avdelingssjefen sitt syn, fremstå på en meir tiltalande og brukarvennleg måte enn området fremstår i dag», heter det i vedtaket fra Lindås kommune.

Den argumentasjonen står i skarp kontrast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som hadde saken på høring fordi Fylkesmannen i Hordaland var inhabil.

Settefylkesmannen vektla nøyaktig samme momenter som Lindås kommune, men med stikk motsatt fortegn. Tiltaket kunne virke «privatiserende» og «estetisk og landskapsmessig uheldig».

Tilgivelse og tillatelse Men da søknaden hadde gått igjennom ønsket Bakkebø å justere planen. I stedet for å sprenge noe fjell i sjøen, ba han om å få ta ut masse i fjellet like ved. Det godtok kommunen etter å ha hatt et møte med Bakkebø.

Da arbeidet først var i gang valgte kommunen likevel å sende stoppordre fordi sprengingen ikke var godkjent.

Da kom det i stand nok et møte mellom Bakkebø og Lindås kommune. Det endte med at kommunen trakk tilbake pålegget. I tillegg fikk Bakkebø lov til å fortsette arbeidet.

I dag er svaberget erstattet med en cirka fire meter høy skjæring, som går rett ned i sjøen.

Det er ikke det eneste som er nytt i forhold til den opprinnelige søknaden.

Under arbeidet i strandsonen har landbruksdirektøren anlagt en helt ny vei til sjøen. Heller ikke veien er behandlet som en dispensasjonssak, og noen egen søknad finnes ikke. Også dette er tatt opp i referater fra møter mellom kommunen og Bakkebø.

«Større og større omfang» I Lindås kommune så de etter hvert problemer med hvordan saken til Bakkebø utviklet seg. I en intern e-post skriver byggesakssjefen: «Det vil være vanskeleg å føre ein type ”forhandlingar” med tiltakshavar då det er skrive så mange ”offentlege” brev i saka. Alle tiltaka på eigedommen har etterkvart fått større og større omfang. Nokre av dei ligg mogeleg utanfor grensen av kva som ligg inn under dispensasjonsinstituttet».

Men det var ikke bare kommunen som diskuterte utviklingen. Hos Bakkebøs arbeidsgiver, Fylkesmannen i Hordaland, ble de også klar over landbruksdirektørens byggeprosjekt.

Selv om Fylkesmannen i Hordaland var og er inhabil i Bakkebø-saken ble det iverksatt undersøkelser. I en e-post til Lindås kommune fra februar i fjor forteller en saksbehandler hos Fylkesmannen at han er blitt bedt om å undersøke saken.

Han ber om at alle dokumenter blir oversendt. Samtidig ber Fylkesmannen om at e-posten ikke journalføres i kommunens postliste fordi saken «kan ansees å være av intern karakter». I praksis ber Fylkesmannen om at Lindås kommune bryter arkivloven. All post som går inn og ut av en kommune skal ifølge loven journalføres.

– Jeg kjenner ikke til denne e-posten, og kan derfor ikke kommentere den, sier fylkesmann i Hordaland, Svein Alsaker.

Han sier likevel at han er kjent med at all post skal journalføres. Selve byggeprosjektet til Bakkebø sier Alsaker at han aldri har hatt noen befatning med.

–Da saken kom opp for noen år siden, erklærte jeg meg inhabil fordi Bakkebø er i min ledergruppe. Da er også resten av embetet i Hordaland inhabil.

– Hvorfor driver dere da egne undersøkelser av Bakkebø?

– Nei, jeg vet ikke bakgrunnen for at denne e-posten er sendt. Det jeg kan si er at vi har aldri drevet noen egen saksbehandling eller fattet vedtak i denne saken. Dette har vi vært veldig klare på.

Hva mener du om saken? Si din mening her.

VEGAR VALDE
Vegar Valde
Privat