Helse

Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen i forbindelse med omfordeling med 245 millioner kroner, til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 138 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 7 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.

Samferdsel

 • 51 millioner kroner er satt av til E39 over Stord . Av dette er 31 millioner kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 20 millioner kroner vil bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Innkrevingen av bompenger skal holde frem til utgangen av 2012, i tråd med tidlegere vedtak i Stortinget.
 • Ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen blir finansiert med tilskudd og forskudd fra lokalt næringsliv, som del av en større utbygging til næringsformål. Med forutsetning om nødvendige avklaringer, er det nå ventet at anleggsarbeidet kan komme i gang i april 2010.
 • 40 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn — Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter en om lag 1,7 kilometer lang strekning ved Vågsbotn. Det er derfor knytt stor usikkerhet til kostnadsoverslag og framdrift for prosjektet. I tilfellet det skjer en snarlig avklaring, kan det nå vurderest som aktuelt med anleggsstart i mai 2010. Med en slik framdrift kan prosjektet åpnest for trafikk i 2012.
 • 300 millioner kroner er satt av til E16/riksvei 13 Vossapakken, som omlegging av riksvei 13 på strekningene Øvre Granvin - Voss grense og Mønshaug - Palmafoss i kommunene Granvin og Voss. Omlegging av E16 utenom Voss sentrum inngår også i Vossapakken. I tillegg er det sett av midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle Vaksdal kommune. Det er lagt til grunn at 210 millioner kroner av de foreslåtte midlene til Vossapakken i 2010 skal stillest til rådighet fra bompengeselskapet.
 • Anleggsarbeidene for riksvei 13 Øvre Granvin - Voss grense riksvei 13 Mønshaug - Palmafoss tar til i november, og skal åpnest for trafikk i 2012.
 • Anleggsarbeidene for prosjektet «E16 Omlegging forbi Voss sentrum» skal ta til høsten 2010, og det er ventet at prosjektet skal åpnest for trafikk i 2013.
 • 50 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen, ved åpningen av Ulrikstunnelen. Prosjektet er beregnet å koste om lag 310 millioner kroner. Fremdriften for prosjektet vil være avhengig av når nytt signalanlegg kan være på plass.
 • Innenfor vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket er det satt av 100 millioner kroner til ekstraordinær fornying av Bergensbanen for å få redusert saktekjøringen på denne banestrekningen.
 • Det er foreslått et driftstilskudd på nær 12 millioner kroner til Stord lufthavn.
 • 333 millioner kroner er foreslått til «Belønningsordninga for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byane», en økning på 2,9 prosent fra saldert budsjett 2009.Bergen og seks andre byområder vil bli invitert til å søke om midler.

Les mer om samferdsel i Hordaland her. (ekstern lenke)

Utdanning

 • Regjeringen foreslår en økning i bevilgningen til Universitet i Bergen på 21,3 millioner kroner til nye studieplasser. Totalt foreslås det en bevilgning på 2,3 milliarder kroner til universitetet. NHH får 324,3 millioner, Høgskolen i Bergen 608 millioner kroner.
 • Det gis 90,3 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Bergen,13 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole, 22,4 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole og 21,8 millioner kroner til Haraldsplass diakonale høgskole,
 • Norsk lærerakademi, Høgskolen, får 38 millioner, mens det gis 50,2 millioner kroner til Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til etablering av et nytt senter for klimaforskning i Bergen. Senter for klimaforskning skal bygge på den internasjonalt anerkjente kompetansen som allerede er bygget opp i Bergen.

Miljø

 • Regjeringen setter av 1,3 milliarder CO2-håndteringsprosjekter i 2010, i første rekke oppfølging og planlegging på Mongstad. Også kjent som månelandingen.
 • Regjeringen foreslår at 1822 millioner kroner bevilges for å dekke statens andel av investeringer i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad i 2010. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst og gi slik teknologi bred internasjonal anvendelse
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.

Kultur

 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Bergen Kunsthall - Festspillutstillingen i Bergen økes med 1 million kroner slik at tilskuddet i 2010 vil bli 5,2 millioner kroner. Tilskuddet til Bymuseet i Bergen er foreslått økt med 1,5 millioner kroner til 12,8 millioner kroner i 2010. Det foreslås en økning på nesten 3 millioner kroner i tilskuddet til Kunstmuseene i Bergen, som blant annet skal gå til Ole Bull-jubileet 2010.
 • Tilskuddet til Bergen Filharmoniske Orkester foreslås økt med 11,9 millioner kroner, fra 91,4 til 103,3 millioner kroner. Tilskuddet til Bergen Internasjonale Teater foreslås økt med 1 million kroner slik at tilskuddet for 2010 blir i underkant av 4,4 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Den Nationale Scene foreslås økt med 6 millioner kroner slik at tilskuddet for 2010 vil bli 96,6 millioner kroner. Det foreslås en økning på 2,2 millioner kroner i tilskuddet til Den Nye Opera, fra 12,3 til 14,5 millioner kroner. Tilskuddet til Vestnorsk Jazzsenter foreslås økt med 0,5 millioner kroner slik at tilskuddet for 2010 vil bli i underkant av 2,8 millioner kroner.

Les mer om kultur i Hordaland her. (ekstern lenke)

Forsvaret * Vraket av u-båten U-864 i Fedje kommune inneholder store mengder kvikksølv. Regjeringen har lagt til grunn at vraket skal heves, og vil etter nødvendig kvalitetssikring av prosjektgjennomføring, risiko og kostnader komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Regjeringen foreslår at det bevilges 630 millioner kroner til nødvendige forberedende tiltak i 2010, dersom hevingen skal gjennomføres i 2011.

 • Satsingen på Haakonsvern orlogsstasjon som Sjøforsvarets hovedbase fortsetter i 2010. Generalinspektøren for Sjøforsvaret er nå lokalisert til Haakonsvern, og på sikt skal også Sjøforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre på Madla flyttes til Bergen. Samling av Sjøforsvarets utdanningsvirksomhet til Bergen øker muligheten for å skape og opprettholde et moderne utdanningstilbud basert på et solid kompetansegrunnlag innen alle relevante områder.
 • Innfasing av Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse MTBer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Festningsverk: Utbedring av murer på Bergenhus festning. Arbeider på Magasinbygningen, Norrønabygget, Nordre Ballasttangen og Nordpyntens batteri startes opp i 2010. Samtidig planlegges sikringstiltak på Vestre Kurtine.

Frie inntekter: Kommunane i Hordaland får en økning i de frie inntektene på rundt 655 millioner kroner i 2010.

Hva synes du om budsjettforslaget? Si din mening .

KYSTVERKET
PÅ SKINNER: Regjeringen satser på dobbelt jernbane spor fra Bergen stasjon til Fløen, og ny jernbanetunnel gjennom Ulriken.