Det meiner Klima— og forureiningsdirektoratet (KLIF), som no avlyser planane om ekstra grunnundersøkingar ved deponiet «Tippen».

BT skreiv i september 2008 at det var funne høge bly- og kadmiumverdiar i sjøen utanfor det gamle deponiet.

KLIF heitte då Statens Forurensningstilsyn. Dei kravde at Hydro Aluminium, som i fleire tiår brukte avfallsplassen, skulle undersøkje grunnen.

Frå 1957 Mangt og mykje blei i si tid også dumpa i sjøen utanfor fyllinga, slik at delar av avfallet ligg i fjorden. Avfallsplassen blei oppretta i 1957 og var i bruk til 2001.

Men frå midt på 80-talet blei plassen mindre brukt. Færre avfallstypar og mindre mengder avfall hamna der.

I mange år var området i praksis ein open bossplass der ikkje berre aluminiumsindustrien, men også folk flest i Høyanger, kvitta seg med avfall. Kommunen hadde også lenge eit forbrenningsanlegg på området.

- Fabrikkane har ansvaret

KLIF meinte det var risiko for at giftig avfall ved «Tippen» kunne spreie seg til miljøet.

Men prøver tekne av Norsk institutt for vassforsking (NIVA) syner no at giftverdiane er langt lågare i sjøen utanfor deponiet, enn inst i fjorden ved fabrikkane til ERAS og Hydro.

«Det er vanskelig å fastslå hvilke av bedriftene ERAS og Hydro som bidrar mest, men det er ingen tvil om at begge bedriftene har et betydelig ansvar for forurensningssituasjonen slik den er i dag», skriv KLIF i eit brev til Hydro Aluminium.

30 gonger meir forureina

  • Verdiane for bly i vatnet er 20 til 30 gonger høgare ved fabrikkane enn ved deponiet, seier miljøleiar Einar Rysjedal i Hydro.

Ein overvakingsplan for Høyangsfjorden skal no setjast i verk. Den skal prøve finne svar på kvar alle tungmetalla kjem frå.

— Då vil me sjå om miljøsituasjonen me hadde i 2009, vil vare ved, seier Rysjedal.