– Akkurat i denne vågen blir nesten hele strandsoneproblematikken belyst, sier Trygve Sæle, seksjonsleder i byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Vågen han peker mot, heter Austrevågen og ligger på bergenssiden av Lysefjorden.

Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland er på tokt med havneoppsynets båt «Nordnes» for å se hvordan utbyggingen ser ut fra sjøsiden.

– Ingen godkjent Området er ikke tilfeldig plukket ut. Det er her Bergen kommune har startet kartleggingen av byggeaktiviteten i strandsonen. Hele Bergens kystlinje skal under lupen. Det vil ta fem år. De som har sjøeiendommer lengst sør i Bergen, vil ikke få fred så lenge.

Innerst i Austrevågen ligger et friområde med badestrand. Bare noen steinkast unna står et skilt «Privat». Det markerer overgangen til det som, ifølge kommunens kart, skal være et naustområde.

Vi går i land på en flott og romslig brygge. Innenfor ligger bygg på rekke og rad.

– Vi har allerede undersøkt flere av de byggene vi ser her i dag. Etter det vi kan se, er ingen av disse godkjent som hytter. De er naust, men det er liten tvil om at de brukes til å bo i. Standarden her er høy, og det er tydelig at mange har brukt mye penger, sier Sæle.

Fliser og altaner En rask titt inn i noen av naustene viser også at standarden er svært god, også til hytter å være. Her er bilder på panelveggene, kjøkken, gardiner, pent oppredde senger, vask, langbord, frysebokser og fliser på gulvet. Noen har også egne altaner. Et av naustene kan til og med skilte med egen pipe. Til sammen er det langt over grensene for hva som kan defineres som et naust.

– Et naust skal regnes som et uthus og skal ikke være egnet for beboelse, sier Sæle.

Ennå vet ikke eierne om hva kommunen holder på med, men de som har noe å forklare vil snart bli kontaktet.

I løpet av våren og forsommeren har kommunen vært i området rundt Hjellestad, og på bergenssiden av Lysefjorden.

Foreløpig har ikke kartleggingen avdekket at det er reist bygg i strandsonen som kommunen aldri har fått søknad om.

Da er det noe annet med kaianleggene og områdene rundt naustene. På turen finner de kommuneansatte flere brygger som de ikke har mottatt søknad om. Flere steder pågår det også arbeid med nye brygger.

– Flere steder er den naturlige strandsonen bygget ned. Det er ikke bare bygget en brygge i tilknytning til naustene, det er det en må kalle rene oppholdsområder, som bidrar til en privatisering, sier Sæle.

Følge sakene helt ut – Et naust har i motsetning til en hytte ingen innmark. Friluftsloven gir alle rett til å ferdes i strandsonen, også rundt naustene. Når bruken av et naust er lik en hytte, blir allmennhetens ferdselsmulighet begrenset, sier Are Eidesen som er med i Fylkesmannens prosjektgruppe mot ulovlig bygging.

Konsekvensene for dem som har tatt seg til rette er Bergen kommune tydelige på:

  • De som bruker et ellers lovlig reist bygg i strid med intensjonene, vil ikke få fortsette med det.
  • Å søke om bruksendring fra naust til rorbu eller fritidsbolig kommer ikke til å bli akseptert.Byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes sier at det i praksis ikke blir godkjent nye hytter i Bergen i dag.

Teorien om at det vil være lettere å få tilgivelse enn tillatelse, kan de virksomme i strandsonen bare kaste over bord.

– Vi skal være ryddige og korrekte i vår behandling, men de sakene vi forfølger, vil vi følge helt ut. I ytterste konsekvens kan det bety krav om riving, sier Sæle.

Han mener at kommunen allerede har fått bekreftet at kart og terreng ikke stemmer.

– Vi har fått dokumentert det vi før kun har antatt. Aktiviteten langs sjøen er svært stor, og det er åpenbart at mange har tatt seg til rette, sier Trygve Sæle.

Bør Bergen kommune stramme inn i strandsonen? Si din mening!

GJORDE LANDHOGG: Idylliske Austrevågen i Fana er blant de første områdene som er blitt kartlagt i Bergen kommunes jakt på ulovlig bygging og bruk i strandsonen.
Roar Christiansen
Roar Christiansen