Noen av postene koster svært mye, mens andre utgiftsposter er mer bagatellmessige:

 • Å bygge et nytt sykehjem med 90 plasser, koster nærmere 280 millioner kroner. Å drifte sykehjemmet koster fort 50 millioner kroner.
 • En ny skole, som ungdomsskolen på Seimsmyrane, er kostnadsregnet til 250 millioner kroner. I den andre enden av skalaen finne du inntektstapet det gir å sikre alle barn gratis adgang til museene. Beløpet er ikke kjent, men antas å være lavt.

En av enkeltpostene i denne oversikten som får store konsekvenser for driften av kommunen er fjerning av eiendomsskatt for alle boliger. Bergen kommune tok inn 95 millioner kroner i slik eiendomsskatt i 2010. Dette inntektstapet blir det krevende å dekke inn i driftsbudsjettet.

Noen utgifteposter dekkes delvis inn gjennom ulike former for statlige tilskudd, det gjelder både bygging av sykehjemsplasser og barnehager.

Oversikten under viser de drøyt 60 postene som antas å føre til økte driftsutgifter i den kommende fire års perioden:

Skole, barnehage

 • Arbeide for at alle elever skal ha grunnleggende lese— og skriveferdigheter i løpet av de to første årene.
 • Opprettholde og videreutvikle Sommerviten hvor elever tilbys en sommerskole i realfag.
 • Satse ytterligere på fysisk aktivitet.
 • Åpne for individuelle lønnsforhandlinger for skoleledere.
 • Sikre inneklimagodkjenning, i tråd med dagens regelverk, av alle skoler i løpet av perioden.
 • Styrke helsesøstertjenesten.
 • Realisere den vedtatte skolebruksplanen som legger rammene for en milliardsatsing på skolebyggene i Bergen.
 • Videreføre arbeidet med å sikre alle barn i Bergen en trygg skolevei.
 • Etablere flere oppveksttun.
 • Bergen skal ha full barnehagedekning i bydelene.
 • Kommunens støtteordninger skal likebehandle private og kommunale barnehager.
 • Stille seg positiv til fleksible åpningstider i barnehagene
 • Satse på etter- og videreutdanningen for barnehageansatte
 • Sette av midler for kjøp av barnehagetomter for bortfesting til private

Kultur, kirke, idrett og frivillighet

 • Stimulere frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, gjennom kommunens eksisterende tilskuddsordninger.
 • Støtte frivillig arbeid utført av tros- og livssynsorganisasjoner som er rettet mot barn og unge.
 • Øke støtten til lokale kunst- og kulturtiltak i bydelene.
 • Videreutvikle tilbudet ved Bergen kulturskole, og holde prisene lave.
 • Arbeide for flere friplasser i kulturskolen.
 • Utvide antall plasser og forsøke å utvide undervisningstimene.
 • Øke kapasiteten på produksjons- og visningslokaler for musikk og scenekunst.
 • Jobbe for å sikre kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane.
 • Jobbe for ytterligere utvidelse av bibliotekenes åpningstider, og forsøke med søndagsåpent bibliotek.
 • Sørge for gratis inngang på museer for barn og unge.
 • Arbeide for et nytt museumsbygg på Troldhaugen.
 • Styrke kommunens kunstnerstipendordning.
 • Gi idrettslagene midler øremerket til talentsatsing.
 • Utvikle kommunens gode tilskudds- og stipendordninger.
 • Ta i bruk FYSAK-konseptet i flere bydeler.
 • Utvide ordningen med ”åpen idrettshall” i flere bydeler.
 • Bygge idrettsanlegg i samarbeid med idretten og private aktører, og realisere idrettsplanens prioriteringer.
 • Arbeide for planer om nytt kirkebygg i Sædalen.
 • Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirker og gravplasser gjennom rammefinansieringen av Bergen kirkelige fellesråd.
 • Fortsette restaureringen av de historiske kirkebyggene i Bergen.
 • Arbeide for økte tilskudd til Bergen kirkelige fellesråd
 • Være positiv til flere diakoner til menighetene
 • Sikre arealer for kirkegårdsutvidelser

Byutvikling, samferdsel og næring

 • Byrådet vil videreføre samarbeidet om prosjektet oljefri.no for å sikre utskiftning av oljefyr til rene energikilder i Bergen, og vurdere alternative panteordninger.
 • Byrådet vil redusere antall kommunale boliger i bydeler med mange slike boliger gjennom nedsalg av deler av eksisterende bygningsmasse og kjøp og etablering i nye områder.
 • Byrådet vil fortsette den utvidede bruken av virkemidler som startlån og ”fra leie til eie”.
 • Byrådet vil sørge for nødvendig opprustning og vedlikehold av parker og grøntarealer både i sentrumsnære strøk og i bydelene.

Omsorg og sosiale tjenester

 • Etablere flere boliger og bidra til at flere rusavhengige blir i stand til å bo i eget hjem
 • Etablere døgnbasert sykehjemstilbud for rusavhengige som trenger det
 • Byrådet vil prøve ut «Lottemodellen» på flere sykehjem i Bergen.
 • Legge til rette for flere offentlige og private omsorgsboliger av typen OmsorgPluss.
 • Vurdere utvidelse for bruk av omsorgslønn.
 • Styrke skolehelsetjenestene og helsestasjonsarbeidet.
 • Arbeide for å styrke forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering gjennom ergo- og fysioterapitjenesten.
 • Avlastningstiltak overfor utviklingshemmede skal videreutvikles og bære preg av høy kompetanse og individuell tilrettelegging.
 • Jobbe for å stryke omfanget av pleie- og omsorgstjenester i eget hjem.
 • Bedre dagtilbudet til utviklingshemmede.
 • Hjelpe flere utviklingshemmede til å kunne bo i egen bolig.
 • Sikre støttekontakt for de som har behov for det
 • Jobbe for at flere kan være med i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser (sos. omsorg)

En fremtidsrettet kommune

 • Byrådet vil realisere en helhetlig plan for rådhuskvartalet i perioden, hvor Brannmuseet blir vurdert.
 • Byrådet skal fjerne eiendomsskatten for boliger i hele kommunen i perioden.