«Send Bybanen over Puddefjorden» skriver sivilingeniør Gaute Baarøy i et innlegg i BT torsdag.

Han reagerer på kommunens planer for Bybanen fra Fyllingsdalen til sentrum, som skal gå via Mindemyren og Haukeland.

Det gjør reisen unødvendig lang sammenlignet med buss gjennom Løvstakktunnelen, mener Baarøy.Han skriver at «hva som skal motivere godt vante Fyllingsdøler til å snirkle seg gjennom åtte stopp, få med seg både Minde Allé, Brann Stadion og Kvinneklinikken på reisen til sentrum, er vi usikre på. Vår påstand er at mange med en slik fremtidsutsikt vil prioritere bil fremfor kollektivtransport».

Baarøy foreslår i stedet å la Bybanen gå gjennom Løvstakktunnelen, lede biltrafikken inn i Damsgårdtunnelen, og bygge en ny bro til Bybanen over Puddefjorden inn til sentrum. Det vil også gi mulighet til å knytte Laksevåg til bybanenettet.

— Mange skal til Haukeland

Planansvarlig for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathiesen, svarer slik på spørsmålet om hvorfor kommunen har valgt trasé via Haukeland:

— Banetraséen fra sentrum via Haukeland sykehus og Mindemyren til Fyllingsdalen vil betjene store arbeidsplasser og byutviklingsområder. Med denne banetraséen vil det etableres en helt ny transportkorridor mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen som vil gi kollektivtransporten et konkurransefortrinn fremfor bil. Reisevaneundersøkelsene fra 2013 viser at det allerede i dag er mange arbeidsreiser mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen. Dette er en framtidsrettet banetrasé som vil binde byen sammen på en ny måte.

Hun viser til at Haukeland universitetsykehus er Vestlandets største arbeidsplass med rundt 11.000 ansatte. På Mindemyren planlegges det for 20.000 nye arbeidsplasser, og i Fyllingsdalen skal det startes opp en områdeplan for fortetting der det skal legges til rette for både arbeidsplasser og boliger. I tillegg betjener den nye linjen kunsthøyskolen og boliger i Møllendal og høgskolen på Kronstad.Banetraséen er anbefalt i «Fremtidig bybanenett» som er vedtatt av bystyret i 2010. Utredningen «Fremtidsperspektiver for kollektivtrafikken i Bergen vest» som er utarbeidet for Hordaland Fylkeskommune støtter opp under vurderingene som er gjort i fremtidig bybanenett og anbefaler traséen via Mindemyren til Fyllingsdalen som en selvstendig linje uavhengig av hvilken løsning en velger for resten av kollektivsystemet vestover.

— Hovedbegrunnelsen er eksisterende og framtidig passasjergrunnlag og etablering av en ny transportforbindelse, sier Mathiesen.

12-15 minutter

Baarøy viser til at bussen fra Oasen i dag bruker kort tid til sentrum, ned mot fem minutter utenom rushet.

— Det er ikke beregnet reisetid for traséen som skal reguleres, det skal gjøres i planarbeidet. Reisetid avhenger av mange faktorer, blant annet av hvilken variant som anbefales ved Haukeland, sier Mathiesen.Utredningen "Framtidig bybanenett" viser foreløpige reisetider for ulike varianter mellom Oasen og sentrum på 12-15 minutter.

Hun peker på at banen vil ha egen prioritert trasé og reisetiden vil derfor ikke påvirkes av bilkøer i rushtrafikken.

- Teknisk krevende

Når det gjelder bybanebro over Puddefjorden, er dette utredet tidligere og forkastet.

— Kryssing av Puddefjorden er tidligere vurdert som svært krevede teknisk og med hensyn til arealmessige inngrep og konflikter på begge sider av fjorden, da det var satt krav om at dagens seilingshøyde under Puddefjordsbroen skulle opprettholdes, sier Mathiesen.

Baarøy påpeker at kravene til seilingshøyde ikke lenger er så rigide, etter at mye av verftsvirksomheten i Puddefjorden er lagt ned.— Samtidig med reguleringsplanarbeidet for banetrasé til Fyllingsdalen starter vi nå opp et kommundelplanarbeid for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Bergen vest, der skal vi se på hele kollektivsystemet vestover og vurdere hvilke korridorer som bør betjenes med buss og hvilke som bør betjenes med bane. I arbeidet med kommunedelplanen vil vi se på kryssing av Puddefjorden på nytt, der krav til seilingshøyde må vurderes, sier Mathiesen.

Hun understreker at det fortsatt vil være bussruter vestfra.

— Målsettingen med planarbeidet for Bybanen til Fyllingsdalen og kollektivsystemet vestover er å etablere et best mulig kollektivtilbud for hele Bergen vest, med et samspill mellom buss og bane, sier hun.