Så langt denne uken har forurensningsnivået vært urovekkende høyt i Bergen, og i går viste måleren på Danmarks plass rødt. Representanter fra flere opposisjonspartier har etterlyst datokjøring, men byrådet vegrer seg for å innføre det de kaller «et dramatisk virkemiddel».

I stedet har byrådet bedt Samferdselsdepartementet om å få hjemmel til å innføre miljødifferensierte bompenger. Det vil si at folk med biler som slipper ut mye NO2 må betale mer enn folk med biler som slipper ut lite.

Om Bergen hadde hatt køprising, slik opposisjonen har etterlyst i lengre tid, ville det ikke vært noe problem å innføre dette. Dette får bystyrerepresentant Ove Sverre Bjørdal (Sp) til å reagere.

— Monica Mæland skylder på at hun ikke har anledning til å innføre tiltak, uten at det faktisk er slik, sier han.

Køprising gir muligheter

Byrådet har så langt sagt nei til køprising i Bergen. Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattebø Handegard, bekrefter at køprising ville gitt byrådet muligheten til slike tiltak.

Dagens bompengeordning gjør det derimot ikke.

— Dersom Bergen ønsker å benytte muligheten innenfor dagens regelverk for køprising, kan de også innføre miljø- og tidsdifferensierte bompenger som permanent tiltak, sier Brattebø Handegard.

Hun sier at departementet er opptatt av å gi Bergen og andre byer ulike verktøy for å håndtere akutte situasjoner av lokal luftforurensning, blant annet har de en veileder for ulike tiltak som kan tas i bruk, som datokjøring og par- og oddetallskjøring.

Med et nytt lovforslag vil også miljødifferensierte bompenger bli et mulig akutt tiltak, men forslaget er ikke vedtatt ennå.

— Regelverk for å tidsdifferensiere bompengene i en akutt situasjon vil snart være på plass, sier Brattebø Handegard, uten å ville presisere tidspunktet nærmere.

Men om byrådet vil ha differensierte bompenger som et permanent tiltak, må de fortsatt innføre køprising.

- Vi må gjøre det som virker

Byrådsleder Monica Mæland (H) mener fortsatt at køpris ikke er det mest effektive tiltaket.

— Opposisjonen nevner til stadighet køpris som et tiltak for å bedre luften. Det er viktig å minne om at køpris har til hensikt å fordele trafikken over en lenger tidsperiode på døgnet. Bilene forurenser fremdeles like mye uansett når de kjører. Det er også slik at køpris må være så høy at det kun er de som har råd til det som kan kjøre bil, uavhengig av om bilen de kjører forurenser mye eller lite, sier byrådslederen.

Mæland mener et betydelig mer effektivt tiltak er å tilpasse bomringavgiftene etter hvor mye en bil forurenser, i stedet for når på døgnet den kjører.

- Men gir ikke køprising dere muligheten til å gjøre nettopp dette, miljødifferensierte bompenger?

- Jeg registrerer at departementet bekrefter at vi ikke kan innføre miljødifferensierte bompenger, og i stedet kommer med køpris. Det blir som å si at dere kan gjøre som dere vil, bare dere gjør som vi sier, mener Mæland.

— Køpris er usosialt og rammer de som må kjøre i rushtiden for å få dagen til å gå opp. Å innføre dette er uaktuelt. Men det virker som om det har blitt en religion for de rødgrønne. Vi er heller opptatt av å gjøre ting som virker, som reduserer forurensingen uten at det priser folk av veien. Miljødifferensierte bompenger er et slikt tiltak, som vi kan innføre når vi får lov til det.

Bedre enn Trondheim

Mæland avviser at Trondheim er et godt eksempel på køprisordning som fungerer.

— Det påstås også at Trondheim har hatt suksess med køpris. De gikk i fjor fra kr. 0 til kr. 20 i bompenger/køpris. De opplevde en økning i kollektivreisende på 10,8 prosent. Vi hadde en vekst i kollektivreisende på 12,5 prosent i fjor, uten køpris. Trafikken inn til Bergen sentrum har også blitt redusert med 11 prosent de siste fire årene, sier hun.

«Køpris-religion»

Byrådslederen mener dette viser at satsing på kollektivtransport er det som virker best.

— Bybanen hadde syv millioner passasjerer i fjor, og tirsdag denne uken la vi frem en sak om finansieringen av byggetrinn 3 for Bybanen. Bergen har nå brukt over 6 milliarder kroner på de tre trinnene av bybanen - ikke mange andre byer kan vise til en sånn satsing på kollektivtransport. Hvis man er opptatt av byluft så må man gjøre det som virker for å nettopp bedre byluften – i stedet har mange hengt seg opp i køpris som om det var en religion.

- Gammeldags holdning

Byluftlistens Endre Tvinnereim.
ODD E. NERBØ

Leder for Byluftlisten, Endre Tvinnereim, mener byrådets argumentasjon er gammeldags.

— Det er byrådsleder Mæland og «gamle» Høyre somhar en nærmest religiøs aversjon mot å la bompengene variere etter tid pådøgnet. Det er gammeldags og ineffektivt å ha samme pris hele døgnet og heleuken, sier han.

Han mener det er uriktig når Mæland hevder at bilene forurenser like mye uansett når de kjører.

— Utslippene er høyere fra kjøretøyer som står i kø, på grunn av at motorene brukes mernår man starter og stopper. Dette gjelder særlig for tungtrafikken.

Tvinnereim gir derimot byrådet rett i at miljødifferensiertebompenger kan ha like god effekt som tidsdifferensierte.

— Vi håper derfor at byrådet får fortgang i arbeidet med å utrede og innføremiljødifferensierte bompenger, sier han.

Har du tro på køprising? Del din mening i kommentarfeltet!