• I et utviklingsperspektiv kan man tenke seg at menn går på jakt, de må ut og orientere seg i tid og rom. De må rette inn pilen mot dyret, og treffe det, forklarer Helgesen Ofte.

JØRN-ARNE TOMASGARD

I doktorgraden sin har hun studert venstre og høyre hjernehalvdel og blant annet sett på kjønnsforskjeller.

— Se for eksempel på David Beckham. Noen mener han er verdens mest intelligente person når det gjelder å treffe ballen på et visst sted med en viss vinkel på foten, og få den til å gå i mål akkurat der han ønsker. Det handler også om å beregne rommet, og der har gutter tradisjonelt blitt sett på som flinkere enn jenter, sier hun med henvisning til steinaldermannen med pil og bue.

Jenter har best karakterer

Karakterstatistikken fra grunnskolen og den videregående skolen er helt tydelig på at jenter gjennomsnittlig har bedre karakterer enn gutter.

Forskjellene kan nok delvis tilskrives at jenter blir tidligere modne enn gutter.

Men samtidig ser man at prestisjetunge fag som psykologi, tannlege og medisin ved Universitetet i Bergen, fag det er svært vanskelig å komme inn på, har stor dominans av jenter.

Helgesen Ofte mener at skolesystemet muligens favoriserer de nedarvete egenskapene jenter har.

— Jenter synes å være bedre til å tilpasse seg et sosialt system som skolen. Biologisk sett er det kvinnen som skal bære, føde og amme barnet. Kvinnene er hjemme i leiren og bruker språket til å formidle kunnskap og verdier til barna. Fra et evolusjonistisk perspektiv kreves det kanskje av dem at de er mer sosiale, pliktoppfyllende og flinkere å samarbeide, sier hun.

- Ikke intelligens

Til trøst for alle hankjønn mener Helgesen Ofte at gutter ikke er dummere enn jenter.

— Det er ingenting ved menneskehjernen som tilsier at jenter er mer intelligente enn gutter, sier hun.

Selv om jentene dominerer i skolesystemet, er det foreløpig stor overvekt av menn i ledende stillinger i arbeidslivet. Menn dominerer også lønnsstatistikkene. Helgesen Ofte tror dette har med sosial arv og verdier å gjøre, og ikke intelligens eller forhold i hjernen.

— Det handler også i stor grad om hva jenter og gutter er oppdratt til. Kanskje legger man mer press på menn i forhold til å være ledere? Kvinner legger kanskje mer vekt på omgang med venner, familieliv og å være sammen med barn, tror hun.

Mannsrolle i krise

Ifølge forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet som Dagbladet siterte sist uke, er kvinnene i ferd med å gå fra å være tapere til vinnere også på arbeidsmarkedet. Kvinnene sitter på den rasjonelle kompetansen det blir hevdet arbeidsgivere vil spørre etter. Kvinnens fokus på miljø og mennesker, nærhet og fellesskap setter dem i stand til å håndtere kunnskapssamfunnets utfordringer mye bedre enn menn, ifølge forskerne.

Den mannlige arbeidstakeren levnes intet valg. Han må omstille seg eller tape. For ellers vil kvinnene vinne også lønnsmessig. Det snakkes om en stille revolusjon og en mannsrolle i krise.

Tilpasset opplæring

Stortingsmeldingen «Kultur for læring» som blir behandlet i vår, uttrykker bekymring for det som blir betegnet som systematiske forskjeller i læringsutbyttet mellom kjønnene.

— Klart det er noe vi er opptatt av. Det er for enkelt å si at jenter er glupere enn gutter. Kanskje guttene er mer i opposisjon, og i større grad opptatt av ting utenfor skolen. Utfordringen for skolen blir å tilpasse seg dette. Den nye stortingsmeldingen er sterkere på tilpasset opplæring, sier underdirektør Geir Johansen i Læringssenteret.

Tilpasset opplæring betyr at hver enkelt elev får undervisning tilpasset sine behov.

- Truer likhetsprinsipp

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Solveig Tesdal (20) fra Indre Arna, mener stortingmeldingen ikke går langt nok i å tilpasse opplæringen.

— Gutter lærer mer med egen aktivitet, prøving og feiling og praktiske øvelser, mens jenter lærer bedre gjennom lytting, lesing og skriving, slik skolen i dag legger opp til, hevder hun.

Hun mener politikerne snakker mye om tilpasset opplæring, men gjør lite.

— Dette er et grunnleggende problem som truer prinsippet om lik rett til utdanning. Vi trenger strukturelle endringer med mer individuelle studieplaner, undervisning i basisgrupper og mappevurderinger, mener Tesdal.

Noen mener David Beckham er verdens mest intelligente person når det gjelder å treffe ballen på et visst sted med en viss vinkel på foten

HELGE SUNDE (foto)