Både de to feltene nærmest sjøen og småbåthavnen må dermed ut av reguleringsplanen, skriver avisen Nordhordland mandag.

Det har vært sterke protester mot utbyggingen fra fastboende i området. Protestene har gått på omfanget av utbyggingen, samtidig som det er stilt klare krav til at veien til området blir utbedret før det kan åpnes for utbygging. Fylkesmannen stoppet planene blant annet fordi utbyggingen legger beslag på en for stor del av strandsonen.

Norges Miljøvernforbund har også gått mot de omfattende utbyggingsplanene.

— Det er veldig bra at fylkesmannen setter foten ned. Dette er er et prosjekt på helt feil kurs, med feil utforming og med feil dimensjon. Utbyggingen ville ha rasert et naturområde, sa Kurt Oddekalv, leder i forbundet til BT i april.

Reguleringsplan fra 1931

Planene i Nappane bygger på en reguleringsplan fra 1991. I denne ble det lagt opp til bygging av sjøbodlignende hus, samt omfattende hyttebygging.

De endrede planene legger opp til en mer konsentrert utbyggingen av lave blokker i strandsonen. I den første planen den nye utbyggeren presenterte i 2006 var det lagt opp til 250 boenheter. Til prosjektet hører også tre småbåthavner med plass til 250 båter.

Lindås kommune har hele tiden støttet utbyggingsplanene. De fastboende har derimot gjennom media og i møte med kommunen hevdet at kommunen ikke har stilt kritiske spørsmål til utbyggger.

For dominerende

Da utbygger ikke aksepterte fylkesmannens motsegn og endret på planene, endte forslaget til utbyggingsplan i Miljøverndepartementet.

— Uenigheten gjelder i hovedsak felt 1 og 2, der det skal oppføres leilighetsbygg med inntil 13 meter høyde, bare 10 meter fra sjøen. Departementet viser til at disse byggene vil bli svært eksponerte i et landskap med store kvaliteter. Det er dessuten lagt et privat småbåt anlegg rett foran disse byggefeltene, i tillegg til et større småbåtanlegg lengre nord i området. Departementet forutsetter at felt 1 og 2 samt småbåthavnen foran disse blir tatt ut av planen, heter det i vedtaket signert miljøævernminister Erik Solheim.

Departementets avgjørelse medfører at reguleringsarbeidet for en eventuell utbygging nå må starte på nytt.

TEGNING: ALLIANCE ARKITEKTER AS