— Her gjeld det å halda tunga beint i munnen, seier Terje van der Meeren.

Det er langt mellom romantikken i Nordahl Griegs verseline «O sykkelstyre. O kjærlighet» og dagens syklistrealitetar på fylkesveg 546 i Austevoll. Terje van der Meeren dokumenterer det med filmopptak av halsbrekkande forhold på den smale og tungt trafikkerte vegen til og frå Storebø.

Videoen kom med blant 83 bidrag då den britiske storavisa The Guardian tidlegare i år presenterte «Dangerous roads» - farlege vegar - jorda rundt.

Tek opp gåande

— Eg ønskjer å få fram korleis vi mjuke trafikkantar opplever å ferdast på slike vegar. Her er det ikkje mykje plass, og det finst ikkje noko alternativ for oss. Det hender at bussen stoppar og tek gåande på gratis fordi bussjåførane ikkje orkar å sjå fotgjengarar i vegen her, seier Terje van der Meeren.

Store deler av året syklar van der Meeren Fv546 frå Eidsbøen ved kommunesenteret Storebø til jobben på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon ved Haukanes, der også Austevoll vidaregåande skule, tidlegare Fiskarfagskulen ligg.

Det siste halve året har han hatt eit kamera festa på sykkelstyret for å dokumentera standarden på arbeids- og skulevegen som han og mange andre nyttar dagleg.

Ingen gul midtstripe

Her er ingen gul midtstripe, ingen fortau eller gang- og sykkelveg, og høge stup både over og på nedsida av vegen. I tillegg til å vera viktig pendleveg for austevollingar, er Fv546 også hovudåre for vogntog med fisk som skal sørover på E39 over Stord.

Etter at ein ungdom omkom i ei bilulukke ved Heimarkspollen i februar i fjor, har deler av vegnettet på Austevoll fått forsterka støypekantar. Det hjelper mot utforkøyring, men har samstundes gjort vegbanen endå litt smalare.

Mykje tungtrafikk

Fv 546 i Austevoll er av samferdsleavdelinga i Hordaland fylkeskommune definert som del av «øvrig fylkesvegnett». Den er i ein handlingsplan vedteken av fylkestinget ikkje teken inn blant prioriterte tiltak i perioden 2014-2017.

— Det er utruleg at vegen ikkje er definert som overordna fylkesveg, med den belastninga Fv546 har av store køyretøy. Sist veke talde eg tre store vogntog på samme ferjeturen sørover til Stord, seier Terje van der Meeren.

Eit forprosjekt for ny veg i tunnel mellom rundkøyringa ved Eidsbøen og Fiskarfagskulen/Havforskningsinstituttet blir heller ikkje sett som realistisk å gjennomføra dei neste ti åra.

Finst ikkje midlar

Stortingskandidat og Autevoll-ordførar Helge André Njåstad (Frp) er glad for at Terje van der Meeren pushar på for å få til utbetringar på Fv546.

— Det er ikkje noko hyggeleg med all skuletrafikken som er på denne vegen. Eit forprosjekt som tilrår tunnel på den aller verste strekninga mellom Eidsbøen og Fiskarfagskulen har vi spelt inn til fylkeskommunen. Men der finst det ikkje midlar til det, seier Njåstad.

— Som mange stader på Vestlandet er vegstandarden på denne strekninga ikkje på det nivået som krevst i dag. Då deler av vegnettet blei overført til fylkeskommunane følgte det ikkje pengar med. Det må til ei heilt anna satsing på vegbygging i Noreg. Staten ser på veg som driftskostnad, vi ser på det som investering i framtida, seier Austevoll-ordføraren.

Over 3000 bilar

— Vi har fått ordna med gang- og sykkelveg nokre få kilometer frå Hufthamar for 24 millionar kroner. Å rusta opp heile Fv546-strekkja i Austevoll vil krevja store investeringar som vi ikkje har oversyn over. At det er behov for tiltak er ikkje vanskeleg å sjå. Forbi Storebø køyrer i gjennomsnitt over 3000 bilar i døgeret. Trafikken er meir enn dobla sidan 1990, og innslaget av tunge køyretøy er stort, seier Helge André Njåstad.

Ein 280 meter lang tunnel til erstatning for det farlegaste partiet er kalkulert til 122 millionar kroner i eit forprosjekt frå 2011. Det vil forkorta strekninga mellom Eidsbøen-rundkøyringa og Fiskarfagskulen med 550 meter.

SYKLIST: Terje van der Meeren dokumenterer med filmopptak halsbrekkande forhold på den smale og tungt trafikkerte vegen til og frå Storebø.
PRIVAT