Hubroen er verdas største ugle med eit vingespenn på 1,8 meter. Dersom hubroen landar på toppen av ei kraftmast og begge vingene kjem bort i linjene, døyr fuglen momentant.

— Før var hubroen sterkt pressa av skotpremiar. I dag er kraftlinemaster den største trusselen. Sett på spissen fungerer dei som ein elektrisk stol for hubroen, seier Magnus Johan Steinsvåg, rådgjevar i Miljøvern- og klimaavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.

- Russisk rulett

Den utryddingstruga rovfuglen brukar kraftmaster som jaktpost. Dei siste 15 åra har Fylkesmannen fått tilfeldige meldingar om funn av fem døde hubroar ved foten av kraftlinemaster berre i Øygarden. Dei faktiske dødstala er truleg langt høgare.

— For ein hubro er det russisk rulett å setje seg på ei kraftline. Ofte kan det gå bra, men før eller seinare ryk han med, fortel Steinsvåg.

No set Fylkesmannen og BKK i verk tiltak for å hindre hubrodød i mastene. BKK monterer piggar på den horisontale bjelken mellom isolatorane. Piggane gjer det ubehageleg for fuglen å setje seg der. Derfor slår hubroen seg heller ned på sittepinnane, som blir montert i kvar ende av bjelken. Slik forsvinn faren for at hubroen blir grilla.

— Utstyret er testa på Lurøy i Nordland med svært gode resultat. Fotodokumentasjon viser at hubroen brukar desse pinnane, opplyser Steinsvåg.

Øygarden først ut

Hubroen likar seg særleg godt i trelause område ut mot kysten. Så langt er spesialutstyret blitt montert på ti master på Tjeldstø i Øygarden.

Seinare står master i Fjell og Sund står for tur. I eit område på 315 kvadratkilometer i desse tre kommunane er det registrert 19 hubroterritorium.

— Dette er tiltak vi veit fungerer. Det er viktig at BKK-linjer ikkje tek livet av utryddingstruga artar, seier Kjell Skoglund, spesialrådgjevar i BKK.

Hubrofylket

Piggar og sittepinnar er utvikla av SINTEF, Norsk institutt for naturforsking (NINA) og Fylkesmannen i Nordland.

Arbeidet som no er i gang i Øygarden, er del av eit større prosjekt for å ta vare på hubroen i Hordaland.

Estimat viser at Hordaland kan ha over 100 hubropar, og dermed er det fylket med størst bestand.

Miljøverndepartementet har sett av 30 millionar kroner over seks år til slike mastetiltak for denne rovfuglen i Norge.